Česko má v průměru největší zemědělské firmy v EU. Navíc dvě třetiny území představují oblasti s nějakým typem znevýhodnění pro zemědělské hospodaření. "To je realita, která se musí při diskusích o nastavení společné zemědělské politiky reflektovat," říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

Evropská komise navrhuje pětiprocentní krácení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku (SZP) na léta 2021 až 2027 oproti nynějšímu rozpočtovému období. Jak by se to dotklo českého zemědělství?

Pětiprocentní krácení rozpočtu na SZP je na úrovni celé unie, nicméně každého členského státu se dotýká jinou měrou. Jiný dopad můžeme sledovat u přímých plateb i v oblasti rozvoje venkova. Zatímco u přímých plateb dochází k reálnému snížení finančních prostředků o 3,9 procenta, u rozvoje venkova je to dokonce o celých 16,5 procenta.

Konkrétně u rozvoje venkova to znamená, že pokud by Česká republika chtěla zachovat současnou strukturu a rozsah podpor, musela by navýšit finanční prostředky z národních zdrojů na tzv. kofinancování. Případně u investičních podpor místo dosud používaných nevratných dotací zavést finanční nástroje. Zde je nicméně nutné předem analyzovat jejich vhodnost. Druhou možností je výrazná redukce některých opatření, což v konečném důsledku může mít negativní dopad na konkurenceschopnost českého zemědělství nebo na plnění cílů v oblasti životního prostředí.

Nelze požadovat po zemědělcích ambiciózní ekologické cíle na úkor ekonomické udržitelnosti.

Vláda si v programovém prohlášení vytkla, že bude usilovat o zachování minimálně stávající finanční obálky pro Českou republiku.

Čím to chcete obhajovat, když pro všechny má být méně peněz?

Nemůžeme souhlasit s navrženým snížením přídělu na společnou zemědělskou politiku jako celek. Sektor zemědělství čelí stále většímu počtu nových výzev a výše příjmu zemědělců je na mnohem nižší úrovni než v jiných oblastech hospodářství. Nová reformovaná SZP má být ambicióznější zejména v oblasti životního prostředí a klimatu a více zaměřená na výsledek. Nelze však požadovat po zemědělcích plnění ambiciózních cílů na úkor ekonomické udržitelnosti.