Například studie Cisco Global Cloud Index zveřejněná letos v únoru predikuje, že cloudový provoz v datových centrech v roce 2021 celosvětově dosáhne 19,5 zettabytu (ZB) za rok oproti 6 ZB ročně v roce 2016, což představuje 3,3násobný nárůst nebo průměrné roční tempo růstu [CAGR] 27 procent. Globálně se podle této studie bude v roce 2021 cloudový provoz podílet na celkovém provozu datových center 95 procenty (v roce 2016 to bylo 88 procent).

S tím korespondují závěry mezinárodní analytické společnosti IDC, podle jejíchž predikcí vzrostou v roce 2018 celosvětové výdaje na veřejné cloudové služby a infrastrukturu na 160 miliard amerických dolarů, tedy o 23,2 procenta oproti roku 2017 (IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide). Do roku 2021 očekávají analytici IDC nárůst globálních výdajů na veřejné cloudové služby na 277 miliard dolarů, což znamená růst průměrným ročním tempem 21,9 procenta.

Mezi odvětví, u nichž se v roce 2018 očekávají nejvyšší výdaje na veřejné cloudové služby, patří diskrétní výroba (19,7 miliardy dolarů), podnikové služby (18,1 mld.) a bankovnictví (16,7 mld.), následované procesní výrobou a maloobchodem (obě odvětví okolo 10 miliard dolarů). Tato odvětví si nejlépe uvědomují zásadní přínos veřejných cloudových služeb a využívají je k zavádění řešení tzv. třetí platformy IT, včetně velkých dat a analýzy nebo internetu věcí, které pomáhají optimalizovat a zlepšovat služby zákazníkům a snižovat náklady.

Otázka nákladů

Zmiňujeme-li náklady, patří k nesporným výhodám ukládání dat v cloudu, tedy konzumace datového úložiště jako služby - vedle univerzální dostupnosti nebo pružného přizpůsobování kapacity požadavkům - eliminace kapitálových výdajů na pořízení hardwaru (serverů, úložišť, síťové infrastruktury atd.) a přesun významné části nákladů na IT do kapitoly provozních výdajů.

Nahrazení kapitálových výdajů (CAPEX) na vlastní infrastrukturu provozními výdaji (OPEX) na pořízení cloudových služeb zpřehledňuje a usnadňuje finanční řízení v oblasti IT díky pravidelnosti a předvídatelnosti. Rozšíření kapacity obvykle znamená pouhé navýšení měsíčních plateb, pro které IT snáze získá souhlas vedení podniku než pro nákup nového hardwaru. Navíc není nutné vynakládat prostředky na rezervu výkonu pro budoucí růst.

Model průběžného financování má pro podnikové finance i další výhody. Vedle zmíněné předvídatelnosti cash flow vstupují provozní výdaje přímo do nákladů, na rozdíl od kapitálových výdajů, které je nutné složitě účetně a daňově odepisovat. A pro vedení i vlastníky (akcionáře) podniku existuje jednoznačná a srozumitelná vazba mezi výdaji a z nich plynoucím užitkem.

Proč vlastně užívat ukládání, zálohování a archivaci dat jako službu

Služba cloudového datového úložiště (STaaS) funguje na jednoduchém principu, kdy poskytovatel pronajímá úložnou kapacitu zákazníkům na základě smlouvy se zaručenými parametry služeb. Celková cena služeb se typicky odvíjí od velikosti vyhrazeného nebo obsazeného úložiště (cena za gigabyte) a poplatku za přenos dat.

Datové úložiště jako služba sice bylo původně považováno za vhodnou alternativu pro malé a střední podniky, které nedisponují dostatečnými investičními prostředky nebo kvalifikovaným personálem, aby provozovaly vlastní infrastrukturu pro ukládání a zálohování dat. To sice stále platí, ale na výhody cloudového modelu přichází i velké a globální podniky, pro něž STaaS představuje způsob, jak zvýšit flexibilitu, zefektivnit interní procesy a usnadnit mobilitu. Ukládání dat do cloudu zároveň slouží jako nástroj pro zajištění kontinuity provozu, protože umožňuje snadnou obnovu dat po výpadku či havárii.

Efektivní zálohování

Ukládání dat v cloudu představuje efektivní, spolehlivý a nákladově výhodný nástroj také pro zálohování podnikových dat. Zálohování dat jako služba (BaaS) šetří jak mzdové náklady, tak výdaje na hardware a fyzické prostory. Namísto správy knihovny pásků a zajištění zabezpečeného úložiště jejich kopií mimo prostory podniku stačí v ovládacím rozhraní cloudové služby stanovit, která data mají být zálohována a jak často, a případně nastavit pravidla a parametry archivace a likvidace dat. O udržování záloh v použitelné stavu a zajištění jejich dostupnosti pro účely obnovy se stará poskytovatel cloudových služeb.

Spolu s obecně platnými výhodami cloudových služeb z hlediska struktury a výše nákladů oproti pořízení vlastního řešení získává zákazník smluvní garanci dostupnosti služby a svých dat, kvalitní zabezpečení, možnost automatizace zálohování, integrace s různými typy aplikací a přehledné prostředí pro snadnou a centralizovanou správu zálohování i v podnicích s geograficky rozptýlenými pobočkami. V neposlední řadě může přechod na BaaS uvolnit ruce nedostatkovým kvalifikovaným IT pracovníkům pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou pro obchodní činnost podniku.

Spolehlivá archivace

Speciální variantou služby cloudového ukládání dat je dlouhodobá archivace, kterou může zákazník využít pro data, která nepotřebuje mít běžně k dispozici, ale z nějakého důvodu je potřebuje nebo musí uchovávat. Archivace jako služba se vyznačuje extrémně vysokou mírou zabezpečení dat proti poškození, ztrátě a neoprávněné manipulaci. Může sloužit například pro ukládání záznamů z bezpečnostních kamer, spisů, účetních záznamů apod., u nichž dlouhodobé uchovávání po dobu až 10 let požaduje zákon, ale např. i lékařských záznamů nebo archivů digitalizovaných obrazových a zvukových děl. Při zvažování využití archivace dat jako služby je samozřejmě nutné brát v potaz, zda vyhovuje požadavkům příslušných právních norem, např. zákona o archivaci nebo dnes vysoce aktuálního obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Článek byl publikován v červnovém čísle magazínu ICT revue.

Související