Každá země má své národní problémy, například nebezpečný úbytek sociální začleněnosti či nákladnou ztrátu růstu. Učíme se, že bez společenského porozumění problému a široké touhy po zákroku k řešení nedospějeme.

Se změnou klimatu ale mají všechny země také společný problém. A přestože odborníci dospěli k porozumění a dosáhli konsenzu ohledně met, k nimž je třeba směřovat, tyto cíle vyžadují širší podporu ze strany společnosti, než zatím existuje.

Jak každý ví, převážná část změny klimatu začala se spalováním fosilních paliv v souvislosti s industrializací, která se rozjela na konci osmnáctého století a od té doby plodí stoupající hladiny oxidu uhličitého. Podstatnou skutečností je, že klima už se zhoršilo natolik, že začalo být pro společnosti nákladné, ba dokonce nebezpečné pro život: po vzestupu teploty vod v Karibiku vzrostla prudkost hurikánů. Po celém světě se výrazně zhoršuje kvalita vzduchu. Stoupající hladiny moří ohrožují řadu nízko položených měst.

Od ochrany přírody k vyšším ziskům

Ekonom Geoffrey Heal se ve své nedávné knize Endangered Economies (Ohrožené ekonomiky) zabývá paletou opatření, veřejných i soukromých, která se uskutečňují s cílem zamezit další změně klimatu. Jeden z Healových argumentů spočívá v tom, že újma − v mnoha případech devastace − způsobená přirozenému světu, v němž žijeme, má vážné důsledky nejen pro vzduch a vodu, na nichž jsme existenčně závislí, ale i pro podniky, které spoléhají na bezplatné přírodní výhody jako opylování, koloběh vody, mořské a lesní ekosystémy a tak dále. Ochrana "přírodního kapitálu" by tedy v podnikatelském sektoru zvýšila míru návratnosti kapitálu. Podniky by reagovaly posílením investic, čímž by v ekonomice povzbudily produktivitu. A při takovém povzbuzení bychom si mohli dovolit větší úsilí, které by ochránilo ještě víc přírodního kapitálu světa.

Svět tedy musí ustoupit od aspirace na tak svižný hospodářský růst, že bude vyčerpávat světový přírodní kapitál. Chceme "zelený" hospodářský růst − takový, který nebude poškozovat ani ničit životní prostředí. Zároveň chceme zlepšování životního prostředí, které nezastaví inovace a hospodářský růst.