Příliv migrantů do Evropy byl velkým tématem roku 2016. Letos se situace poněkud uklidnila. Co nás čeká v roce příštím? Bohužel odhad budoucích trendů mezinárodní migrace, zejména na globální úrovni, nelze uspokojivě vypracovat. Problém tkví v tom, že migrace je významně podmíněna množstvím různorodých vnějších faktorů, reflektujících zejména ekonomickou, politickou, sociální, kulturní a přírodní realitu.

K poznání fungování celého systému musíte studovat jak okolnosti spjaté se samotným migrantem, tak i strukturální makroprostředí, ve kterém se migrace odehrává. Jedním z příkladů špatného odhadu situace v této oblasti je ohromné podcenění počtů migrantů ze zemí střední a východní Evropy do Velké Británie po jejich připojení k Evropské unii v roce 2004.

Složitost a širokou podmíněnost mezinárodních migračních pohybů nelze úspěšně předvídat i z toho důvodu, že představuje významné politikum. Je tedy mezi zeměmi zdrojovými a cílovými nástrojem rozličných dohod, kalkulů a strategií, které mnohdy vedou k těžko očekávatelným krokům a řešením a způsobují významné změny na poli migrační reality.