Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách finanční správy (odkaz naleznete níže v textu) pod číslem tiskopisu 25 5405. Vždy si však v zápatí první strany překontrolujte, zda máte aktuální verzi označenou jako vzor č. 23. K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (vzor č. 24 číslo tiskopisu 25 5405/1), které si společně s přiznáním a jeho přílohami můžete stáhnout na webových stránkách finanční správy.

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy DAP na řádku "Další přílohy výše neuvedené". Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte, a nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je vůbec nepřikládejte.

Měna a zaokrouhlování

Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte-li i příjmy ze zahraničí, budete je muset přepočítat pomocí následujících kurzů.

Nevedete-li účetnictví, máte tři možnosti:

  • Buď použijte jednotný kurz stanovený pro rok 2016 oficiálním pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-31 (ke stažení ZDE);
  • nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj uskutečnili. Najdete je podle data na webových stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu;
  • anebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí, třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roku.

Vedete-li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které v účetnictví uplatňujete. Není-li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, jejíž kurz vyhlášen je, například prostřednictví amerického dolaru či eura.

◼ Přehled jednotných kurzů nejdůležitějších cizích měn

1 CAD = 18,54 CZK
1 EUR = 27,04 CZK
1 GBP = 32,96 CZK
1 CHF = 24,79 CZK
1 PLN = 6,18 CZK
100 RUB = 37,07 CZK
1 USD = 24,53 CZK
Zdroj: Generální finanční ředitelství

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu výpočtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa, přičemž zaokrouhlete až konečnou částku (postupné zaokrouhlování není přípustné).

Potřebné úvodní informace už víte a můžete se směle pustit do vyplňování formuláře.


Daňový formulář

Strana 1

Záhlaví

jarvis_58a2d669498ec9090139072d.jpeg

Milovníci čísel si budou muset ještě chvíli počkat a kalkulačku nechat ještě odloženou, protože první strana daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem "Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu" a "Územnímu pracovišti v, ve, pro" napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části "Kde přiznání podat". Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky finanční správy.

Řádek 01

Pokud máte daňové identifikační číslo neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o registraci, vepište jej do řádku 1. Pokud DIČ nemáte, toto pole nevyplňujte.

Řádek 02

Na řádek 2 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.

Řádek 03

V řádku 3 křížkem označte, zda podáváte řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání. Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část "Termíny pro podání přiznání").

O dodatečné přiznání se bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/ nižší nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přiznání již uplynula. V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést i datum, kdy jste zjistili důvody pro podání dodatečného přiznání. Toto datum je důležité pro určení lhůty, dokdy je třeba dodatečné přiznání podat. V případě zvýšení vaší daňové povinnosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.

Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného nebo dodatečného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném nebo dodatečném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. V tomto případě budete mít vždy zaškrtnutá dvě políčka, a to "opravné" a k tomu buď "řádné", anebo "dodatečné" podle toho, které přiznání opravujete. Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).

Řádek 04

Řádek 4 společně se související kolonkou "Datum" se obvykle vůbec nevyplňuje.

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt:

  • A − do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,
  • B − do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy,
  • G − v případě insolvence − za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula,
  • I − do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula,
  • N − do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost,
  • O − do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, přičemž povinnost plní likvidační správce.

Řádek 05

V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. července 2017 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 3. dubna 2017 uložena na podatelně vašeho územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 3. dubna odeslat poštou a také nestačí plnou moc podat osobně na jakémkoli finančním úřadu.

Řádek 05a

V řádku 5a křížkem zaškrtněte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem. Pod nadpisem přiznání je kolonka, do které vepište, za které zdaňovací období daňové přiznání podáváte.

Pokud je podáváte za loňský kalendářní rok, uveďte pouze číslo 2016.

Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpodobně využijete spíše dvě kolonky, kde uvedete, za jakou část zdaňovacího období (kalendářního roku) přiznání podáváte.


1. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 11

V 1. oddílu přiznání (viz obr.) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje. Číslo pasu vyplňujte pouze, pokud jste českým daňovým nerezidentem (viz vysvětlení u řádku 29). Do řádků 12 až 18 napište svou aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání.

jarvis_58a2d669498ec90901390731.jpeg

Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, pokud by vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání. Např. pokud jste se přestěhovali a došlo tím ke změně vašeho trvalého bydliště.

Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

Řádek 29 a 29a vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat − s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.

Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách finanční správy.

Do řádku 29a pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.

V řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahraniční osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.

Máte-li tedy například přímý či nepřímý podíl v zahraniční společnosti dosahující alespoň čtvrtinu na základním kapitálu či hlasovacích právech, nebo se podílíte na vedení zahraniční společnosti, zaškrtněte či uveďte v tomto políčku "ano".

Jak přiznávat aneb Navigace podle typu příjmů

V této části přiznání o dalším postupu rozhodne to, kolika různých druhů příjmů jste v roce 2016 dosáhli. Pokud jich máte více, budete se v rámci formuláře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete. Pomůže vám s tím následující rozcestník a poté i pokyny uvedené na konci jednotlivých bodů:


Zatím jste si přečetli méně než 10 % textu. Pokračování je k dispozici pouze pro platící čtenáře.

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod: nezobrazují se jim reklamy, mohou odemknout obsah kamarádům nebo prohlížet archiv.

Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.