Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Zákon dává zůstaviteli větší volnost při odkazování svého jmění v závěti jiným lidem než dříve. Na druhou stranu však i nadále definuje okruh osob, které mají ze jmění zůstavitele něco obdržet, i kdyby jim nic neodkázal, a myslí tak na zaopatření jejich výživy po jeho smrti. Těmito osobami jsou logicky děti zůstavitele.

Úprava nicméně nezůstala zcela beze změn. Základní myšlenka zůstává - nepominutelný dědic vždy musí obdržet určitý podíl na pozůstalosti - tzv. povinný díl. Pokud mu není taková hodnota poskytnuta v závěti, pak se o to snižují podíly ostatních dědiců.

Koncepční změnou je to, že taková situace už neznamená, že by nepominutelný dědic získal podíl přímo na předmětech, které ostatní zdědí, ale "pouze" pohledávku proti nim.

Neměl by tak hrozit případ, kdy se dědicové ze závěti stanou nedobrovolně spoluvlastníky například zůstavitelova rodinného domu spolu s tímto nepominutelným dědicem. Namísto toho mu budou dlužit částku odpovídající hodnotě jeho povinného dílu.

I výše povinného dílu se snížila. Zletilému dědici náleží pouhá čtvrtina toho, co by získal, kdyby dědil podle zákonné dědické posloupnosti. To je podstatné snížení oproti dřívější polovině. Nezletilým pak zákon tradičně poskytuje větší ochranu a ti tak mají právo na tři čtvrtiny zákonného dílu (čímž zákon klade vyšší nároky na matematické schopnosti notářů a jejich pracovníků).

Přesto má zůstavitel možnost v určitých případech na nepominutelné dědice úmyslně "zapomenout". Zákon mu totiž přiznává právo je v určitých přísně omezených situacích vydědit.

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související