Předně pronajímatel vždy musí ve výpovědi poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout její přezkoumání soudem, jinak je výpověď neplatná. Pronajímatel má naopak k dispozici jen zákonné důvody pro výpověď nájmu, které musí ve výpovědi výslovně uvést. Vždy však musí rozlišovat, zda jde o nájem sjednaný na dobu určitou, či neurčitou.

V případě doby neurčité je tímto důvodem potřeba využívat byt přímo pronajímatelem či některým z jeho blízkých příbuzných. Nájem na dobu určitou i neurčitou může pronajímatel vypovědět, jedině pokud dojde ze strany nájemce k hrubému porušení povinností, úmyslnému trestnému činu vůči pronajímateli, obyvatelům domu, případně majetku v domě. Totéž platí i v případě, pokud je třeba byt vyklidit z důvodu veřejného zájmu či obecně z jiného obdobně závažného důvodu.

Naproti tomu má nájemce právo vypovědět nájem na dobu určitou, pokud se v mezičase významně změní okolnosti. Nájem sjednaný na dobu neurčitou může vypovědět vždy v obecné výpovědní době, jestliže si obě strany ve smlouvě nesjednaly výpovědní dobu jinak.

Výpovědní doba je ze zákona tříměsíční, nově je ale pronajímatel oprávněn vypovědět nájem okamžitě. Této možnosti lze využít v případě, že nájemce zvláště závažným způsobem porušuje svoje povinnosti, zejména pak pokud během tří měsíců nehradí nájemné nebo byt závažně poškozuje.

Linda Čechová
advokát, KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související