Vlastníkem stavby by tak až na výjimky měl být vždy vlastník pozemku. I po 1. lednu 2014 však bude v určitých případech nadále možné oddělit stavbu od pozemku a jeho vlastníka. Jednou z těchto možností je zřízení tzv. práva stavby.

 

Právo stavby bude vznikat typicky na základě smlouvy uzavřené mezi vlastníkem pozemku a osobou, která bude na základě této smlouvy mít právo na tomto pozemku mít svou stavbu. Tato stavba nebude samostatnou věcí. Nebude sice součástí pozemku, ale bude součástí práva stavby. Právo stavby je považováno za věc nemovitou a bude se zapisovat do katastru nemovitostí.

 

Na základě práva stavby bude mít vlastník práva stavby právo na pozemku postavit stavbu novou, nebo do práva stavby vložit stavbu již na pozemku existující. Právo stavby bude možné převádět na třetí osoby, jakož i zatěžovat (například zřízením zástavního práva). Vlastník pozemku bude mít předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby předkupní právo k pozemku.

 

Právo stavby je možné zřídit pouze jako dočasné, maximálně na dobu 99 let. To však nevylučuje možnost je prodloužit. Po uplynutí doby právo stavby zanikne a stavba se stane součástí pozemku. Vlastník pozemku bude samozřejmě povinen zaplatit vlastníku práva stavby náhradu za takto nabytou stavbu. Pokud se ve smlouvě oba vlastníci nedohodnou jinak, náhrada za tuto stavbu bude činit jednu polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby.

 

Petr Opluštil
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
Partner rubriky

 

Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace

Související