Nově může totiž dojít k uzavření smlouvy i přesto, že smluvní partner vámi zaslanou nabídku pozmění (tedy přijme ji s výhradou). Musí jít však o změnu, která podstatným způsobem nezmění podmínky nabídky původní. Současná úprava je přitom taková, že jakákoli změna znamená odmítnutí návrhu. Za nepodstatnou změnu však může být považována i změna výše smluvní pokuty, vložení rozhodčí doložky apod. Budete-li se tomu chtít vyhnout, musíte možnost změny nabídky v nabídce buď přímo vyloučit, nebo změny provedené protistranou bez zbytečného odkladu odmítnout.

 

Dále je třeba připravit se na takzvané obchodní potvrzovací dopisy, kdy ústně uzavřenou smlouvu bude možné následně potvrdit písemně dopisem. Bude-li takový potvrzovací dopis obsahovat odchýlení od původní dohody, bude smlouva uzavřena ve znění písemného potvrzení, pokud takovou odchylku bez zbytečného odkladu neodmítnete. Za písemnou podobu se ale bude nově považovat i elektronická zpráva. Zprávy potvrzující ujednané dohody tedy bude nově nutno podrobit důkladnější kontrole.

 

Pozor také na reklamu. Reklama se bude nově považovat za nabídku, pokud bude obsahovat všechny podstatné náležitosti uzavírané smlouvy. Smlouva tak bude uzavřena již ve chvíli, kdy zákazník nabídku přijme.

 

Irena Kolárová
advokátka, KPMG Legal
Partner rubriky


Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace

Související