Touto úpravou se navracíme k zásadě "superficies solo cedit" (povrch ustupuje půdě), kterou respektuje většina evropských zemí. V důsledku této zásady stavba přestane být samostatnou věcí a bude následovat osud pozemku. Nový občanský zákoník však musel zohlednit fakt, že většina staveb a pozemků není v České republice v rukou totožného vlastníka, proto bylo třeba se s dosavadní koncepcí odděleného vlastnictví vypořádat.

 

Jestliže tedy pozemek i stavbu na něm zřízenou bude vlastnit v den nabytí účinnosti nového občanského zákoníku táž osoba, přestane taková stavba automaticky být samostatnou věcí a splyne s pozemkem. Takovému splynutí však mohou bránit překážky, které zákoník výslovně specifikuje - může se například jednat o zástavní právo.

 

Pokud se ovšem vlastník pozemku liší od vlastníka stavby, která je na pozemku zřízena a která podle dosavadních předpisů součástí pozemku nebyla, pak se stavba od ledna 2014 součástí pozemku nestane. Stavba i pozemek pak nadále budou samostatnými nemovitými věcmi. Zákon v takovém případě zakládá vzájemná předkupní práva, která by se měla zapisovat do katastru nemovitostí. Díky této konstrukci bude jednou možné dosáhnout sjednocení vlastnictví pozemku a stavby v rukou jedné osoby.

 

Při případném prodeji pak bude vlastník muset svůj pozemek nejprve formálně písemně nabídnout (a to za stejných podmínek jako případné třetí osobě) k odkoupení vlastníku stavby zřízené na tomto pozemku a naopak.

 

Irena Kolárová
advokátka KPMG Legal
Partner rubriky


Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace

Související