Evropská komise, 2003

Neoficiální překlad ČTK

Evropská komise vypracovala poslední posudek přistupujících států před vstupem do Evropské unie. Text o České republice, jehož plné znění přinášíme, si všímá dosaženého stupně hospodářského vývoje a plnění závazků vyplývajících z přístupových jednání. Nedostatky, na něž komise upozorňuje, je třeba - s výjimkou dohodnutých přechodných období - napravit do 1. května 2004. V tento den se ČR a dalších devět států stane novými členy EU.

OBSAHA. ÚVOD

B. HOSPODÁŘSKÉ OTÁZKY

1. Hospodářský vývoj

2. Realizace doporučení ke zlepšení

C. ZÁVAZKY A POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ

1. Výkonnost státní správy a soudnictví

Veřejná správa

Výkonnost soudnictví

Protikorupční opatření

Překlad acquis do češtiny


2. Kapitoly acquis

Kapitola 1: Volný pohyb zboží

Kapitola 2: Volný pohyb osob

Kapitola 3: Volný pohyb služeb

Kapitola 4: Volný pohyb kapitálu

Kapitola 5: Právo obchodních společností

Kapitola 6: Hospodářská soutěž

Kapitola 7: Zemědělství

   Horizontální otázky

   Organizace společného trhu

   Rozvoj venkova

   Veterinární a fytosanitární otázky

Kapitola 8: Rybolov

Kapitola 9: Dopravní politika

Kapitola 10: Daně

Kapitola 11: Hospodářská a měnová unie

Kapitola 12: Statistika

Kapitola 13: Sociální politika a zaměstnanost

Kapitola 14: Energetika

Kapitola 15: Průmyslová politika

Kapitola 16: Malé a střední podniky

Kapitola 17: Věda a výzkum

Kapitola 18: Školství a vzdělávání

Kapitola 19: Telekomunikace a informační technologie

Kapitola 20: Kultura a audiovizuální politika

Kapitola 21: Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

Kapitola 22: Životní prostředí

Kapitola 23: Ochrana spotřebitele a zdraví

Kapitola 24: Soudnictví a vnitro

Kapitola 25: Celní unie

Kapitola 26: Vnější vztahy

Kapitola 27: Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Kapitola 28: Finanční kontrola

Kapitola 29: Finanční a rozpočtové podmínky


D. ZÁVĚR

 

 A. ÚVOD

Přístupová jednání s Českou republikou byla úspěšně zakončena dne 13. 12. 2002 a dne 16. 4. 2003 byla podepsána Přístupová smlouva. V referendu konaném ve dnech 13. až 14. 6. 2003 podpořila vstup své země do Evropské unie většina českých občanů. Po ratifikaci Přístupové smlouvy se Česká republika stane členem Evropské unie dne 1. 5. 2004. Ve strategickém materiálu "Směřování k rozšířené unii", který doprovázel Pravidelné zprávy za rok 2002, Komise konstatovala, že: "Přistupující země musí zavést acquis již před okamžikem přistoupení, s výjimkou případů, kdy byla dohodnuta přechodná období. Závazky přijaté během jednání musejí být před přistoupením v plné míře splněny. Pravidelné zprávy upozorňují na řadu oblastí, kde je třeba dosáhnout dalšího zlepšení, a to v kontextu politických a ekonomických kritérií a ve vztahu k přijetí, zavedení a vymáhání acquis. Tyto cíle je nezbytné aktivně naplňovat. Za účelem analýzy dosaženého pokroku a usnadnění úspěšného členství v Evropské unii bude Komise tyto záležitosti pravidelně sledovat a předkládat hodnocení Radě. Půl roku před plánovaným datem přistoupení vypracuje Komise komplexní hodnotící zprávu pro Radu a Evropský parlament."

V prosinci 2002 Evropská rada v Kodani dospěla k závěru, že: "Hodnocení plnění přijatých závazků až do okamžiku přistoupení znamená pro přistupující země další podporu v jejich směřování k převzetí odpovědnosti vyplývající ze členství a dává i nezbytnou jistotu současným členským zemím."

V červnu 2003 Evropská rada v Soluni konstatovala, že: "...deset přistupujících zemí je nabádáno k dalšímu pokračování svého směřování k plné připravenosti převzít závazky vyplývající ze členství. Sem patří rovněž i nezbytný překlad acquis. S cílem zajistit úspěch plánovaného rozšíření bylo zintenzivněno sledování těchto příprav, a to formou pravidelných zpráv předkládaných Komisí."

Vzhledem k blížícímu se datu přistoupení (1. 5. 2004) předkládá tato zpráva aktuální a komplexní přehled zjištění, jež jsou výsledkem pravidelného hodnocení Komise, přičemž vychází ze závěrů Pravidelné zprávy pro Českou republiku za rok 2002. Zpráva se skládá ze dvou hlavních částí.

První část se zabývá hospodářstvím. Předkládá stručný popis ekonomického vývoje České republiky a dále hodnotí realizaci nezbytných hospodářských reforem v oblastech, u nichž byl v závěrech Pravidelné zprávy pro Českou republiku za rok 2002 kladen důraz na další zlepšení.

Druhá část podává přehled o situaci, v níž se Česká republika nachází, pokud jde o plnění závazků a požadavků plynoucích z přístupových jednání u každé kapitoly acquis, a to jak v oblasti legislativy, tak i z hlediska implementačních struktur, včetně administrativní kapacity a vymáhání. Vzhledem k jejich důležitosti pro zavedení a vymáhání acquis, jsou celkový stav připravenosti veřejné správy a soudního systému a přijetí účinných protikorupčních opatření hodnoceny v úvodním oddílu této části.

Tato zpráva pojednává o situaci na konci září roku 2003. Zaznamenává skutečně učiněná rozhodnutí, skutečně přijatou legislativu, skutečně realizovaná opatření a skutečně existující a fungující struktury k danému datu.

U každé kapitoly acquis upozorňuje zpráva na oblasti, kde by Česká republika měla být, nebo již je připravena k zavedení acquis, a na oblasti, kde je třeba učinit další pokrok. Tam, kde je to relevantní, zpráva rovněž upozorňuje na záležitosti, kde opožďování či nedostatečné přípravy vzbuzují vážné obavy. Hodnocení vychází z předpokladu, že Česká republika musí být v okamžiku přistoupení plně připravena na členství. V případech, kdy byla během přístupových jednání dojednána přechodná období, je jejich dopad na závazky České republiky v hodnocení patřičně zohledněn.

Při vypracování této zprávy bylo využito velké množství informačních zdrojů, přičemž Česká republika byla vyzvána, aby o svém stavu připravenosti poskytla informace. Zpráva rovněž vychází z informací poskytnutých Českou republikou v rámci Asociační dohody a přístupových jednání, jakož i z porovnávacích přehledů, které byly uskutečněny za účelem zhodnocení administrativní kapacity v jednotlivých oblastech. Při přípravě zprávy byla vzata v úvahu i jednání Rady a zprávy a usnesení Evropského parlamentu. Tam, kde to bylo relevantní, vycházela Komise i z hodnocení, která vypracovaly různé mezinárodní organizace jako např. Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mezinárodní finanční instituce a nevládní organizace.

B. HOSPODÁŘSKÉ OTÁZKY

Ve své Pravidelné zprávě za rok 2002 Komise konstatovala, že "Česká republika je fungující tržní ekonomikou. Bude-li Česká republika pokračovat v současných reformách, měla by být schopna se vypořádat s konkurenčními tlaky a tržními silami v rámci Evropské unie.

Je možné dosáhnout zlepšení, pokud jde o správu veřejných financí, zejména řešením problému vysokých a stále rostoucích mandatorních a obdobných veřejných výdajů. Musí být provedena reforma sociálních výdajů, zvláště pak důchodového systému a systému zdravotní péče. Kromě toho je nezbytné rozhodněji přistupovat k odprodeji nekvalitních pohledávek České konsolidační agentury, a tak zbavit ekonomiku problémů se správnou alokací zdrojů."

Hlavním účelem této části Komplexní hodnotící zprávy je zhodnotit realizaci doporučení ke zlepšení v oblastech, na něž bylo upozorněno v Pravidelné zprávě za minulý rok. Zpráva se zaměřuje na změny učiněné za poslední rok a nikoli na celkovou úroveň fungování tržní ekonomiky či konkurenceschopnosti. Hodnocení je obsaženo ve druhém oddíle. První oddíl stručně popisuje hospodářský vývoj České republiky v poslední době, včetně pokroku v nastoupených reformách od Pravidelné zprávy za minulý rok.

1. Hospodářský vývoj

Přestože si Česká republika v zásadě zachovala makroekonomickou stabilitu, došlo ke zhoršení v oblasti veřejných financí. Navzdory záplavám, silnější koruně a slabé vnější poptávce zachoval si v roce 2002 HDP růst ve výši dvou procent. Reálný růst HDP byl podpořen soukromou i veřejnou spotřebou a v menší míře i exportem. Silná zůstala poptávka domácností, která v roce 2002 vzrostla o zhruba čtyři procenta, a to díky trvalému růstu disponibilních příjmů podpořenému růstem reálných mezd. Zvýšila se i veřejná spotřeba, a to o 5,7 procenta v důsledku jednorázových armádních výdajů, loňských výdajů na likvidaci záplav a značnému objemu dávek v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Objem fixních investic vzrostl v roce 2002 pouze o 0,6 procenta. Růst vývozní schopnosti a konkurenceschopnosti působil proti zhodnocování domácí měny a slabé vnější poptávce vedoucí v roce 2002 k růstu vývozu o 3,8 procenta. Inflace v roce 2002 klesla na 0,1 procenta, tedy pod dolní hranici cílového pásma stanoveného měnovými orgány. Zjištěná míra nezaměstnanosti se během posledních tří let snížila na 7,3 procenta v roce 2002, nicméně v prvním čtvrtletí roku 2003 se její vývoj začal zhoršovat. Registrovaná nezaměstnanost zůstala vysoká a dále rostla. Míra zaměstnanosti mírně vzrostla na 65,5 procenta. Schodek státního rozpočtu dosáhl v roce 2002 výše 3,9 procenta HDP. Vezmeme-li v úvahu i činnost České konsolidační agentury (ČKA), odhaduje se, že se schodek zvýší na 6,7 procenta HDP (podle PEP 2003). Zlepšení podmínek obchodu (exportní ceny poklesly o 1,4 procenta, zatímco ceny importu o 4,3 procenta) do značné míry vysvětluje pokles deficitu obchodní bilance na 3,5 procenta HDP, což je o dva procentní body méně než v předchozím roce. Deficit běžného účtu se v roce 2002 zhoršil na 5,3 procenta HDP, poněvadž zlepšení salda obchodní bilance nevyvážilo pokles přebytku bilance služeb. Stejně jako v předchozích letech byla česká ekonomika schopna tyto schodky financovat díky přílivu zahraničních investic, které v roce 2002 dosáhly výše 13,4 procenta HDP.

Česká republika sice pokračovala v reformním úsilí, avšak poněkud váhavým způsobem. Podle vládních předpokladů by měly být privatizovány uhelné doly, elektroenergetické, petrochemické a telekomunikační společnosti. Uhelné doly v severních Čechách by měly být prodány do konce roku 2003. Petrochemický holding Unipetrol bude celý opět nabídnut k privatizaci ve veřejném výběrovém řízení konaném v roce 2004. K privatizaci českého Telecomu nedojde dříve než v roce 2005. Vláda privatizaci odložila vzhledem k obtížné situaci na mezinárodním trhu a s úmyslem dosáhnout vyšších případných privatizačních výnosů. Na prodej ještě nejsou určeny České aerolinie, Česká správa letišť, Česká pošta a České dráhy. S cílem připravit podnik pro privatizaci došlo v lednu 2003 k transformaci Českých drah (na Správu železnic, která odpovídá za správu státem vlastněné železniční infrastruktury a všech závazků, a veřejnou společnost České dráhy, odpovídající za provozní část). V lednu minulého roku byl privatizován největší domácí producent oceli Nová Huť Ostrava poté, co byl dohodnut restrukturalizační plán pro český ocelářský průmysl. Vláda uskutečnila novelizaci Obchodního zákoníku a připravuje nový zákon o bankrotech. Rovněž zajistila školení s cílem zvýšit kvalifikovanost soudců a konkurzních správců či likvidátorů zabývajících se likvidací a restrukturalizací finančně problémových firem. Zejména musí být zavedeny předpisy pro zánik nefungujících firem, aby mohlo dojít k rychlé restrukturalizaci. Vláda rovněž zavedla nový okruh správních soudů. Dále zbývá vyřešit strukturální nedostatky na trhu práce, aby mohlo dojít k efektivnímu snížení skutečně existující nezaměstnanosti. Nedostatky na straně nabídky i poptávky byly velmi dobře rozpoznány ve Společném zhodnocení priorit politiky zaměstnanosti a následných zprávách o postupu. Vládní politika by měla nalézt správnou rovnováhu mezi strukturálními reformami na trhu práce a systémem sociálního zabezpečení na straně jedné a prioritami politiky zaměstnanosti a sociální integrací a rozvojem vzdělávání na straně druhé. Dalšími důležitými faktory, které nadále ovlivňují trh práce, jsou nedostatečná geografická mobilita způsobená mimo jiné nedostatečně rozvinutou dopravní infrastrukturou a regulovaným nájemným na bytovém trhu.

2. Realizace doporučení ke zlepšení

Pokračující zhoršování deficitu státního rozpočtu přimělo vládu k podniknutí kroků ke konsolidaci veřejných financí a přijetí souboru opatření zaměřených na snížení deficitu na čtyři do roku 2006. Loňská zpráva upozornila na nutnost vypořádat se s problémem vysokých a stále rostoucích mandatorních a obdobných veřejných výdajů. Tendence ke zvyšování výdajů se zdá být přítomna i v dalších oblastech veřejného financování. Jak bylo uvedeno výše, odhadovaná výše schodku státního rozpočtu za rok 2002 činí 6,7 procenta HDP po zahrnutí aktivit ČKA. Tato skutečnost omezuje funkčnost automatických stabilizátorů, přičemž existuje riziko, že se veřejný rozpočet stane procyklickým a bude působit proti záměru dosáhnout ve středním období fiskální konsolidace. Obavy vzbuzuje nejen výše schodku, ale i struktura rozpočtu. Tato situace přiměla vládu ke schválení reforem veřejných financí ČR s cílem ušetřit částku rovnající se 3,6 procenta HDP v průběhu tří let. Hlavním záměrem reformního návrhu je snížit veřejný deficit na čtyři procenta HDP v roce 2006, což je poslední rok funkčního období současné politické reprezentace, ze 7,6 procenta odhadovaných orgány ČR na rok 2003. Vláda předpokládá, že 30procentního snížení schodku bude dosaženo díky zvýšení příjmů a 70procentního prostřednictvím výdajových škrtů, např. platy státních úředníků a výdaje jednotlivých ministerstev. Poslanecká sněmovna nezbytné zákony schválila dne 26. 9. 2003. Kromě toho by měl parlament schválit společně s rozpočtem na příští rok i střednědobé výhledy v oblasti výdajů. Tyto výhledy stanoví závaznou linii výdajů státního rozpočtu na tři roky. Výdaje mimorozpočtových fondů by byly zahrnuty do výdajových stropů příslušných ministerstev.

Je nezbytné uskutečnit hlubší a komplexnější reformu v oblasti sociálních dávek a důchodového systému a zdravotní péče. Aby bylo dosaženo dlouhodobé fiskální stability, je třeba realizovat další opatření, zejména pokud jde o mandatorní a obdobné výdaje, sociální dávky a reformu důchodového systému a systému zdravotní péče. Plánuje se, že současný penzijní systém, založený na průběžném financování, bude pozměněn z dávkového systému na nový příspěvkový systém (NDC systém - pomyslně příspěvkově definovaný systém), ve kterém lidé budou moci zjistit svůj celkový příspěvek na svém vlastním účtu. Musí být provedena restrukturalizace systému zdravotní péče, pokud jde o kontrolu nákladů a odstranění dluhů hlavních zdravotnických zařízení. Česká konsolidační agentura pokračovala v odprodeji pochybných aktiv (nekvalitních pohledávek) soukromým investorům. Tento proces by měl být urychlen, aby v hospodářství nedocházelo k chybné alokaci zdrojů. Podle odhadů disponovala ČKA v roce 2002 pochybnými aktivy v nominální hodnotě rovnající se cca 15 procentům HDP. Vzhledem k této obrovské částce je nezbytné komplexně zhodnotit dopad činnosti České konsolidační agentury na veřejné finance. V září 2002 a červnu 2003 agentura vydražila dva balíky pochybných aktiv v celkové nominální výši 4,4 procenta HDP. I přes tento pokrok zůstávají pochybnosti o transparentnosti prodeje těchto aktiv.

C. ZÁVAZKY A POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ

Jak se blížíme k vlastnímu datu přijetí, kdy vstoupí v platnost vzájemná práva a závazky zakotvené ve smlouvě o přistoupení, je nezbytné zaměřit úsilí na zajištění toho, aby byla Česká republika od počátku svého členství plně připravena ve všech oblastech acquis. Jinými slovy, Česká republika musí splňovat své závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání.

V Pravidelné zprávě o České republice za rok 2002 Evropská komise uvedla, že:

"Česká republika obecně plní závazky přijaté během jednání. Určité zpoždění však nastalo v úplné harmonizaci legislativy týkající se veřejných zakázek, dokončení sbližování v oblasti vzájemného uznávání profesní kvalifikace, přebírání částí veterinární legislativy a dokončení harmonizace DPH a nepřímých daní. Tyto oblasti musejí být vyřešeny.

S vědomím dosaženého pokroku od vydání posudku, úrovně sladění a administrativní kapacity, které Česká republika dosáhla v tomto časovém úseku, a vzhledem k výkonu v oblasti realizace závazků, které učinila během jednání, Komise považuje Českou republiku za způsobilou převzít závazky vyplývající z členství v souladu s předpokládaným časovým rámcem. V období do přistoupení je pro Českou republiku nezbytné pokračovat v přípravách na přijetí v souladu se závazky, které učinila během přístupových jednání."

Co se týče administrativní schopnosti zavádět acquis, bylo celkové zjištění následující:

"Celkově lze konstatovat, že administrativní kapacita České republiky doznala značného posílení. Nadále je nutné vyvinout zvýšené úsilí v oblasti zemědělství, životního prostředí, regionální politiky, spravedlnosti a vnitra a finanční kontroly. Zvláštní pozornost by měla být věnována strukturám nezbytným pro zajištění jasného a výkonného spravování fondů ES. Pro dosažení plné operační kapacity před vstupem do EU je nezbytné nadále rezolutně pokračovat v současných činnostech, zejména v rámci posilování oddělení interního auditu prostřednictvím zvyšování lidských zdrojů a vzdělávání."

Jako součást průběžného sledování zaslala Evropská komise České republice v březnu a červnu 2003 dva dopisy vyjadřující obavy ohledně její připravenosti na poli vzájemného uznávání odborných kvalifikací v rámci kapitoly o volném pohybu osob, modernizace zemědělsko-potravinářských zařízení v rámci zemědělské kapitoly, zřízení centrálního útvaru pro harmonizaci v rámci kapitoly o finančním řízení a sladění v oblasti DPH a nepřímých daní z kapitoly o daních a vyzývala v nich k okamžité akci napravující tyto nedostatky.

Abychom poskytli České republice při jejích přípravách další pomoc a současným členským státům i ostatním budoucím členským státům nezbytná ujištění, podává tato část ucelené monitorovací zprávy v oddílu 2 přehled toho, kde se Česká republika nachází při plnění svých závazků a požadavků vyplývajících z přístupových jednání u všech 29 kapitol acquis. Je zde zahrnuta celá oblast acquis kapitolu po kapitole, a to z hlediska legislativy i implementačních struktur včetně administrativní kapacity a prosazování.

Základní závazek, který Česká republika přijala při přístupových jednáních, je úplná připravenost na členství ve všech oblastech do data přijetí. V mnohých oblastech však existuje závazek na zavedení a splnění acquis v souladu se specifickým časovým rozvrhem ještě před přistoupením. Tato zpráva zkoumá rozsah, v jakém byly tyto závazky splněny, a kde došlo ke zpoždění, avšak hlavním účelem tohoto hodnocení zůstává požadavek, aby Česká republika byla v okamžiku přistoupení plně připravena. Pokud byla pro určité případy vyjednána přechodná opatření, odráží toto hodnocení samozřejmě jejich dopad na závazky České republiky. Na druhé straně je nutno zdůraznit, že k efektivnímu využívání svého nároku na strukturální fondy Evropského společenství od 1. ledna 2004 musí Česká republika od 1. ledna 2004 plně respektovat příslušné acquis v oblasti veřejných zakázek, státní pomoci a ochrany životního prostředí v souvislosti se zaváděním opatření týkajících se strukturálních fondů.

Každá kapitola obsahuje závěr, který má následující strukturu.

Nejprve jsou uvedeny ty oblasti, ve kterých Česká republika v zásadě splňuje své závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání, a předpokládá se tedy, že bude schopna acquis před svým přijetím splnit nebo tak již učinila. To však nevylučuje možnost, že některé kroky je třeba ještě provést, ale ty by neměly za předpokládaných okolností představovat zvláštní těžkosti.

Ve druhém odstavci hodnocení jsou stanoveny oblasti, které stále vyžadují další významná opatření, aby byly přípravy na členství dokončeny. V některých případech jsou tyto přípravy v chodu, ale může být zapotřebí většího úsilí nebo rychlejšího postupu. Jedná se o otázky, které lze ještě napravit, pokud bereme v úvahu datum přijetí 1. května 2004, které ale vyžadují zvláštní pozornost úřadů.

Ve třetí části hodnocení je v případě potřeby uváděna také problematika, která vyvolává vážné obavy. Jedná se o oblasti, v nichž existují vážné nedostatky, které budou pravděpodobně přetrvávat i po přistoupení, pokud nebudou podniknuta okamžitá nápravná opatření. Tyto body vyžadují neodkladnou pozornost úřadů.

S ohledem na jejich význam pro zavádění a vynucování acquis jsou celkový stav připravenosti veřejné správy a systému soudnictví a rozvoj efektivních protikorupčních opatření společně s otázkou překladu acquis do češtiny hodnoceny v samostatném oddílu 1.

1. Výkonnost státní správy a soudnictví

Veřejná správa

Co se týče struktury ústřední státní správy, jsou základní principy ustaveny v zákonu o zřizování ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy z roku 1969, který byl často novelizován. Tento zákon stanovuje kompetence a funkce různých úřadů. V současné době se jedná o 15 ministerstev a 11 úřadů státní správy.

Česká republika učinila v květnu 2002 značný krok vpřed zajištěním specifického právního rámce pro státní službu přijetím zákona o státní službě. Tento zákon upravuje právní statut úředníků ústřední státní správy a usiluje o vytvoření nezávislé, transparentní, stabilní, spolehlivé, výkonné, profesionální a nepolitické státní správy. Zákon zkvalitní profesionální standardy zavedením otevřených přijímacích postupů a metod školení. K tomu účelu byl v červenci 2001 zřízen nezávislý Ústav státní správy. Systém odměňování bude upřesněn a standardizován a měl by vést ke zlepšení platů státních zaměstnanců.

Tento zákon však předpokládá postupné zavádění konkrétních opatření během přechodného období, které představuje až dva roky od vstoupení v platnost. Navíc dojde k dalšímu zpoždění následkem toho, že parlament přijal v červenci 2003 vládní návrh na odložení jeho vstupu v platnost na 1. červenec 2005 z důvodu finančního zatížení způsobeného povodněmi v roce 2002. Tento vývoj je nešťastný, protože Česká republika vstoupí do EU s centrální správou ve velmi raném stadiu reformy.

Přes existenci pravidel chování a zavedení speciálních interních etických norem nebylo v české veřejné správě stále ještě plně dosaženo řádného stupně otevřenosti a průhlednosti. Tudíž závazek transparentnosti obsažený v tomto novém zákonu by měl vytvořit právní základ pro splnění této potřeby a poskytnout nezbytnou motivaci.

Poměrně silná hierarchie, která je pro českou státní správu charakteristická, představuje překážku rozvoje spolupráce mezi úřady a omezuje plánování a vytváření politiky. Avšak zřízení generálního ředitelství státní správy v červnu 2002 by mělo zlepšit přidělování lidských zdrojů do správy procesem "systemizace", který stanoví počet pracovních míst ve státní správě a dostupné fondy.

Obecně se standard lidských zdrojů na centrální úrovni zlepšil a umožnil tím zvýšení kvality správních rozhodnutí. Nedostatek prestiže a relativně nízká úroveň odměňování však oslabují schopnost veřejné správy udržet si zaměstnance. Následkem toho dochází k vysoké fluktuaci pracovníků, která nutí různé úřady, aby pro své nováčky častěji zajišťovaly školení. Co se týče reformy místní veřejné správy, proces decentralizace na krajskou a místní úroveň se nyní po zrušení okresů k 1. lednu 2003 chýlí k závěru. Čtrnáct krajů získalo značné pravomoci především v oblasti vzdělání, zdravotní péče, územního plánování a životního prostředí. Dále byly mnohé kompetence státní správy převedeny ze 73 bývalých okresů na 205 nově zřízených městských úřadů včetně pravomocí týkajících se sociálních věcí, vydávání stavebních povolení, stavebních řízení, životního prostředí, ochrany krajiny, správy lesů, lovu, rybolovu, odpadů, maloobchodu a registrace motorových vozidel.

Krajská samospráva je nyní zajišťována prostřednictvím přímo volených krajských zastupitelstev. Tato zastupitelstva volí krajské hejtmany a rady krajů, což jsou výkonné orgány kraje. Na úrovni místních samosprávných územních celků volí zvolená městská zastupitelstva rady města a starosty.

Následkem tohoto přechodu pravomocí je však obecně zapotřebí ujasnit kontrolu nad zákonností a stejně tak i finanční reformu, která tuto změnu provází. Zdroje z krajských rozpočtů pro územně samosprávné celky, které nově nabývají autonomii, nejsou ještě určeny.

Úředníci krajských a místních úřadů podléhají zákonu o úřednících územních samosprávných celků přijatému v červnu 2002. Tento zákon usiluje o vytvoření rámce pro profesionalismus a zaměřuje se na průhlednější postupy a přísnější kritéria pro přijímání nových pracovníků posílením průběžného školení úředníků a zvyšováním úrovně služeb poskytovaných veřejnosti.

Výkonnost soudnictví

České soudnictví se skládá ze čtyř hlavních stupňů: 86 okresních soudů, 8 krajských soudů, 2 vrchních soudů a Nejvyššího soudu. Navíc zde existuje také Ústavní soud, na který se mohou v některých případech porušování základních práv obrátit přímo občané. V lednu 2003 byl v souladu s ústavou zřízen Nejvyšší správní soud. Společně se "správními senáty" sídlícími při krajských soudech dohlíží na zajišťování občanského práva na základě stížností proti pravomocným rozhodnutím.

Soudci jsou navrhováni Ministerstvem spravedlnosti a doživotně jmenováni prezidentem republiky. Určití státní zástupci podléhají bezpečnostním prověrkám. Ministerstvo spravedlnosti stanovuje počty soudců a státních zástupců, rozhoduje o jejich služebním postupu a spravuje rozpočtové prostředky zdroje soudnictví. Platy soudců jsou vyšší než platy ostatních kategorií státních zaměstnanců a určuje je parlament. Počet soudců a státních zástupců zůstal relativně konstantní: v květnu 2003 bylo 3043 soudcovských míst, z nichž bylo obsazeno 2633, zatímco celkový počet míst pro státní zástupce byl 1250, z čehož bylo obsazeno 971.

Základní princip nezávislosti soudnictví je zakotven v české ústavě z roku 1993, ačkoliv ministr spravedlnosti zůstává i nadále odpovědný za jmenování, přeřazování a rušení jmenování předsedů a místopředsedů soudů. Ústava ukládá obecný princip neslučitelnosti, podle kterého nemohou soudci zastávat politické úřady ani žádné jiné veřejné funkce. Navíc je vyžadováno, aby se soudci zdrželi všeho, co může narušit jejich nestrannost při jejich soudním rozhodování. S výjimkou soudců Ústavního soudu není soudcům zakázáno vstupovat do politických stran a hnutí. Ústava nezaručuje soudcům imunitu.

Zákon o soudech a soudcích, který vstoupil v platnost v dubnu 2002, stanovuje posun směrem k samosprávě soudnictví vytvořením justičních rad, které mají statut poradního orgánu, na všech úrovních soudů. Tento zákon také zřizuje Justiční akademii, která zahájila svou činnost v říjnu 2002. Hlavním cílem této akademie je zajišťovat celoživotní vzdělávání soudců a také podpůrné tříleté úvodní školení soudních praktikantů, kteří jsou ze zákona povinni absolvovat školení v rozsahu 15 pracovních dní ročně. Prozatím byly kurzy organizovány na principu ad hoc, ale na podzim 2003 začne první úplný akademický rok.

Stížnost prezidenta republiky k Ústavnímu soudu týkající se rozdělení pravomocí a nezávislosti soudů vedla v roce 2002 ke zrušení některých částí zákona o soudech a soudcích. To zahrnovalo ustanovení o povinném posouzení schopností soudců a povinném charakteru školení soudců na Justiční akademii. Zákon o soudech byl novelizován v červnu 2003 a připomínky Ústavního soudu do něj byly začleněny.

Zpřístupnění spravedlnosti je uspokojivé, i když ne všichni občané jsou si svých práv vědomi. Právní pomoc je k dispozici v trestních i občanských sporech, buď na základě trestního řádu (bezplatné právní zastupování pro obžalované a oběti) nebo na žádost u Komory advokátů podle zákona o právních zástupcích. Rychlost a účinnost výkonu občanskoprávních rozsudků se od zřízení Komory soudních exekutorů, která začala pracovat v roce 2001 podle zákona o soudních exekutorech, výrazně zlepšila. Bylo vytvořeno 108 míst soudních exekutorů a zdá se, že pracují efektivně.

Klíčovou oblastí pro další zlepšování zůstává zkrácení délky soudního řízení. Podle nedávných statistik, které poskytlo Ministerstvo spravedlnosti, se délka trvání trestních řízení v roce 2003 v podstatě oproti roku 2002 ve většině případů prodloužila. Jednou z oblastí, kde byl však zaznamenán značný pokrok, je zpracovávání případů na obchodním rejstříku v Praze. Co se týče administrativní podpory soudců, přetrvává nedostatek pracovníků i finančních prostředků, a to zvláště na úrovni okresních soudů. V květnu 2003 bylo zaměstnáváno 700 vyšších soudních úředníků oproti 621 v roce 2002. Jejich školení zajišťuje jediná škola, akademie pro soudní úředníky v Kroměříži.

Protikorupční opatření

Podle hodnotící zprávy GRECO (Rada skupiny evropských států proti korupci) za rok 2003 dostupné ukazatele naznačují, že korupce zůstává předmětem obav. Česká republika přijala mnohá administrativní a právní opatření pro posílení boje proti korupci. Právní prostředky, které požaduje acquis, byly již téměř všechny zavedeny a nezbytné struktury v rámci orgánů prosazujících zákon a soudnictví byly také vytvořeny. Hlavním problémem však zůstávají relativně neefektní výsledky stíhání případů korupce.

Po zavedení vládního programu pro boj s korupcí v roce 1999 muselo každé ministerstvo sestavit svůj vlastní protikorupční plán a jmenovat koordinátora odpovědného za jeho zavádění. Od dubna 2002 se nyní tento požadavek rozšiřuje kromě ministerstev i na jiné správní orgány. Národním koordinátorem protikorupčních opatření je Ministerstvo vnitra. Zpráva Ministerstva vnitra o korupci za rok 2003 upozorňuje na četné nedostatky v zákoně a postupech týkajících se veřejných zakázek. Několik ministerstev, především Ministerstvo vnitra, vytvořilo kampaně pro informovanost veřejnosti.

V roce 2002 bylo 332 osob obviněno ze zneužití pravomoci veřejného činitele, 45 osob bylo obžalováno z přijímání úplatků, 120 osob bylo obžalováno z nabízení úplatků a 3 osoby byly obžalovány z nepřímého úplatkářství. V roce 2002 bylo dosaženo několika stovek odsouzení.

V květnu 2003 vláda schválila svou výroční zprávu o plnění národního programu boje s korupcí, která byla uzavřena tím, že je korupce stále ještě značně rozšířena. Tato zpráva uvádí, že korupce obvykle přebírá formu zneužívání pravomocí nebo přijímání úplatků. Zpráva spatřuje jen nepatrný pokrok ve výsledcích protikorupčních opatření a zdůrazňuje skutečnost, že korupce stále ovlivňuje správné fungování státní správy, policie (zvláště cizinecké a dopravní policie), zdravotnictví, bankovnictví a soudnictví a že ovlivňuje i oblast politiky. V důsledku toho se vláda rozhodla zintenzívnit své úsilí plánovaným zavedením několika nových opatření.

Spojením dvou policejních služeb vznikla Služba kriminální policie a vyšetřování, což představuje značný krok vpřed. Poté následoval v dubnu 2003 další posun v interní oblasti zahrnující především spojení specializovaných služeb (Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a Úřad finanční kriminality a ochrany státu). Toto spojení bylo doprovázeno výrazným zlepšením pracovních postupů, které pravděpodobně zvýší efektivitu tohoto útvaru (viz také kapitolu 29 - Finanční a rozpočtové podmínky).

Ministerstvo vnitra vytvořilo protikorupční komisi, která je odpovědná za odhalování korupce mezi zaměstnanci Ministerstva vnitra a příslušníky policie. Byla zřízena speciální telefonní linka a e-mailová adresa, které umožňují občanům podávat stížnosti ohledně korupce. Počet případů odhalené korupce však zůstává extrémně nízký. Česká celní správa aktualizovala svůj Akční plán integrity, jenž byl poprvé přijat v roce 2000. Pro boj s korupcí byl v nedávné době zřízen Útvar vnitřní kontroly. Na každé krajské ředitelství byli jmenováni dva úředníci odpovědní za kontrolu.

Česká republika je smluvní stranou Evropské konvence proti praní špinavých peněz, zabavování a konfiskaci výnosů zločinu a Konvence pro kriminální právo týkající se korupce, jakož i Konvence OECD pro boj s podplácením zahraničních veřejných činitelů v rámci mezinárodních obchodních transakcí. K 1. lednu 2003 se také připojila ke Konvenci o korupci Evropské rady pro občanské právo. Česká republika se stále aktivně podílí na monitorování protikorupčních opatření přijatých pracovní skupinou OECD pro oblast úplatkářství v mezinárodních obchodních transakcích. V únoru 2002 vstoupila do GRECO, Rady skupiny evropských států proti korupci.

GRECO schválila zprávu o České republice v rámci prvního kola svého hodnocení v březnu 2003. V této zprávě bylo zahrnuto devět konkrétních doporučení. GRECO vyjádřila obavy ohledně šíře imunity vůči trestnímu stíhání, které se těší členové parlamentu, a doporučila, aby byla vytvořena jasná kritéria stanovující, kdy by měla být imunita zrušena. GRECO také poznamenala, že získala dojem, že korupce je daleko rozšířenější, než uvádějí oficiální údaje, a že je nezbytné neprodleně přijmout další opatření, která zabrání podkopávání ekonomických, sociálních a politických základů české společnosti. GRECO především upozorňovala na nízký počet úspěšných stíhání v oblasti korupčních trestných činů.

Překlad acquis do češtiny

V souladu se články 2 a 58 Aktu o přistoupení jsou všechny zákony přijaté institucemi Unie a Evropskou centrální bankou před přistoupením platné i pro nové členské státy a budou uveřejněny ve Věstníku Evropské unie v příslušných nových úředních jazycích. Zatímco úřady Evropské unie jsou odpovědné za konečnou revizi a zveřejnění překladů, věcí přistupujících států je překlady vytvořit a zajistit jejich důkladnou právní a jazykovou revizi.

Překlady a revize zákonů acquis, které zajišťovaly české úřady, byly provedeny efektivně a spolupráce s institucemi EU byla hladká. Počet českých textů vyhotovených do poloviny září byl poměrně vysoký - mezi 25 až 30 procenty celkového objemu - a brzy jsou očekávány další obsáhlé části. Zdá se, že české právní terminologii byla věnována dostatečná pozornost.

2. Kapitoly acquis

Jak je uvedeno, je následující zhodnocení schopnosti České republiky převzít závazky členství strukturováno v souladu se seznamem 29 kapitol acquis. Podle toho začíná tato část hodnocením acquis týkajícího se základních kamenů domácího trhu, které jsou známé jako "čtyři svobody". Pokračuje pak systematickým přehledem jednotlivých kapitol, které pojednávají o acquis ve všech jeho aspektech: odvětvová politika, ekonomické a fiskální záležitosti, regionální politika, životní prostředí, spravedlnost a vnitřní záležitosti, vnější vztahy a finanční otázky.

Kapitola 1: Volný pohyb zboží

Princip volného pohybu zboží předpokládá, že s produkty musí být možno volně obchodovat z jedné části Unie do druhé. V řadě sektorů je tento obecný princip doplněn o harmonizovaný regulační rámec sledující "starý přístup" (ukládající přesné specifikace výrobků) nebo "nový přístup" (ukládající obecné požadavky na výrobky). Přebírání harmonizované evropské legislativy týkající se výrobků představuje velkou většinu obsahu této kapitoly. K uplatnění horizontálních a procedurálních opatření v takových oblastech jako je standardizace, certifikace a tržní dozor je dále nezbytná i účinná výkonnost administrativy. Tato kapitola se také zabývá podrobnými pravidly ES pro veřejné zakázky vyžadující specializované implementační orgány.

Rámcová legislativa pro horizontální a procedurální opatření nezbytná ke správě acquis v sektoru nového přístupu již existuje, stejně jako existují implementační struktury na poli standardizace, metrologie, akreditace, hodnocení souladu a tržního dozoru. Národní úřad pro standardizaci, Český normalizační institut (ČSNI) je plnohodnotným členem CEN i CENELEC a je organizací zastupující stát v ETSI. Legislativa upravující postupy při poskytování informací na poli technické regulace již existuje. Struktury tržního dozoru jsou uspokojivé.

Česká republika přepracovala oborovou legislativu podle nového přístupu a v obecném sladění byla shledána jako vyhovující. Nová legislativa o bezpečnosti hraček a výbušnin pro veřejnou potřebu byla právě přijata.

Česká republika přepracovala většinu směrnic starého přístupu. Acquis pro oblast dřeva však ještě nezavedla. Byly přijaty novely zákona o metrologii a nový zákon o chemikáliích. Po konstatování, že identifikace "nových" chemických látek na trhu je prioritní záležitostí, by měla Česká republika zajistit příslušné ohlašování takových látek v souladu s acquis. Byla přijata legislativa v oblasti hnojiv, drogových látek, léčiv, kosmetiky, textilu a skla. Implementační struktury jsou funkční a jsou v zásadě uspokojivé. Drobné úpravy jsou prováděny v případě zákona o ochraně spotřebitelů v návaznosti na přebírání acquis o obuvi a zákonech o motorových vozidlech a kolových traktorech. V oblasti léčiv Česká republika ještě nedokončila revizi jejich schvalování pro trh ani přípravu na zavedení centralizovaného postupu a vzájemného uznávaní národních autorizací pro EU. Česká republika neustále toto zavádění vylepšuje, zvláštní pozornost však musí věnovat léčivům a kosmetice. Probíhají přípravy na českou účast v informačním systému RAPEX o nebezpečných výrobcích.

Transpozice acquis pro oblast potravin je téměř dokončena, i když pro zajištění kompletního sladění jsou nezbytné další novely rámcové legislativy (především zrušení předprodejního schvalování potravin určených pro zvláštní výživu) a státních opatření týkajících se označování, kontroly ozařování, neobvyklých potravin, označování geneticky modifikovaných potravin a sledování teplot. Postupné administrativní posilování pokračuje na Státní veterinární správě, která je hlavním dohlížecím orgánem pro potraviny živočišného původu, a na České zemědělské a potravinářské inspekci (CAFI) při Ministerstvu zemědělství, která má na starost takové otázky, jako je úřední kontrola kontaminujících látek a zbytků pesticidů, hygiena potravy ve zpracovatelských závodech a označování. Další pozornost je nutno věnovat: zajištění toho, aby byly posíleny kritické kontrolní body analýzy nebezpečí (HACCP) na všech úrovních a fungovala celková strategie a koordinace mezi implementačními orgány, zlepšení postupů při řešení případů pohotovosti (RASFF), zaručení účinných kontrol ozařování potravin (a přijetí a zavedení nezbytných požadavků na označování). Měly by pokračovat snahy Ministerstva zdravotnictví o akreditaci a specializaci laboratoří a školení úředníků a inspektorů po reorganizaci. Aspekty bezpečnosti potravin jsou také obsaženy v kapitole 7 - Zemědělství.

Je nutno ještě dokončit přijetí zákona o veřejných zakázkách, aby měly společnosti Evropského společenství zajištěn rovný přístup, a to zrušením národní preferenční doložky, sladěním nápravných opatření, transparentností, časovými limity a prahovými hodnotami.

Ministerstvo pro místní rozvoj má obecnou odpovědnost za legislativu v oblasti veřejných zakázek. Naléhavě je nutno řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků ministerstva v této oblasti. Nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách při udělování státních zakázek provádí dohled Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Úroveň výkonnosti administrativy se zdá být dostatečná. Pracovníci obou organizací i ostatních příslušných institucí (ministerstev, krajských orgánů atd.) budou po dokončení přijetí nového, sladěného zákona o veřejných zakázkách potřebovat přeškolení.

V neharmonizované oblasti provedla Česká republika kontrolu národní legislativy, která by mohla být v rozporu s principem volného pohybu zboží. Byla zřízena mezirezortní skupina pro dohled nad identifikací a odstraňováním všech takových překážek. V této kontrole je zapotřebí pokračovat a odhalené bariéry odstranit. Potenciální překážky volného pohybu zboží obsažené v legislativě by měly být řešeny především zahrnutím doložky o vzájemném uznávání. České právo zaručuje zahrnutí těchto doložek do všech nových zákonů upravujících neharmonizované oblasti. Za začlenění těchto doložek do stávajících zákonů je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu, avšak určitá nejistota panuje ohledně způsobu provedení. Acquis týkající se zbraní a munice bylo převzato. Acquis v oblasti objektů kulturního dědictví bylo převzato z velké části. Byly uskutečněny přípravy na přijetí pravidel kontroly bezpečnosti výrobků na vnějších hranicích. Byla zavedena opatření v rámci administrativní spolupráce mezi úřady celního a tržního dozoru a stanovena kontaktní místa. Budoucí činnosti celních úředníků však ještě nejsou specifikovány a je nutno tomu věnovat pozornost.

Závěr

Co se týče horizontálních a procedurálních opatření, odvětvové legislativy nového přístupu a neharmonizované oblasti, v zásadě Česká republika požadavky na členství plní a očekává se, že bude do svého přijetí schopna toto acquis zavést. Pozornost by měla být věnována tomu, aby byly zbývající legislativní kroky přijaty včas a aby byly dokončeny administrativní přípravy. V neharmonizované oblasti je nutno se zaměřit na začlenění doložek o vzájemném uznávání do stávajících zákonů.

Co se týče odvětvové legislativy starého přístupu a zadávání veřejných zakázek, plní Česká republika většinu požadavků na členství. Další úsilí je ještě nutno vynaložit na dokončení sladění a zavedení legislativy v oblasti potravin. Větší pozornost by měla být do přistoupení zaměřena na prozatímní ohlašování "nových" chemických látek, aby se zajistilo průběžné obchodování s těmito látkami. Legislativní sladění musí být dokončeno v oblasti veřejných zakázek. Až toho bude dosaženo, musí být účinně zpracována zaváděcí opatření, administrativní přípravy a školení.

Kapitola 2: Volný pohyb osob

Acquis této kapitoly zaručuje nediskriminační zacházení s pracovníky, kteří jsou legálně zaměstnáni v jiné zemi než v zemi svého původu. To zahrnuje možnost kumulace nebo převádění práv na sociální zabezpečení, což vyžaduje administrativní spolupráci mezi členskými státy. Za účelem usnadnění výkonu určitých profesí zahrnuje acquis o volném pohybu osob také specifická pravidla týkající se vzájemného uznávání kvalifikace a diplomů. U určitých profesí musí být dodržovány harmonizované osnovy vzdělávání, aby bylo možno titul používat. Dále tato oblast také zahrnuje právo pobytu a volební právo občanů Evropské unie v kterémkoliv členském státě.

Značnou část práce zbývá vykonat na poli vzájemného uznávání odborné kvalifikace, kde nejsou zákony České republiky v souladu s acquis. Je nutno přijmout legislativu, která přemění obecný systém uznávání, a mnoho odvětvových nařízení. Zvláštní úsilí vyžaduje zajištění sladění s příslušnou odvětvovou legislativou o uznávání kvalifikace lékařů, zubních lékařů, lékárníků, zdravotních sester a porodních asistentek. Podzákonné právní předpisy např. osnovy vzdělávání, také ještě nejsou přijaty. Požadavky ohledně zvěrolékařů byly zatím uplatněny jen částečně, byly přijaty novely slaďující zákony o architektech a transpozice acquis o právnících byla téměř dokončena.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude ústředním orgánem odpovědným za koordinaci administrativních činností při uznávání odborné kvalifikace. Stávající Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání a Státní ústav technického a odborného školství budou ministerstvo při koordinaci podporovat. Profesionální sdružení a ministerstvo obchodu budou také zapojeny podle specifického pole činnosti. Bude důležité zajistit, aby měly všechny tyto úřady dostatek školeného personálu, který bude efektivně vykonávat své úkoly.

V oblasti občanských práv bylo sladění legislativy z velké části dokončeno zákony o pobytu, vzdělávání, volbách do místních zastupitelstev a volbách do Evropského parlamentu. Zbývá přijmout novelu zákona o evidenci pobytu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy musí zajistit, aby nedocházelo k porušování rovného zacházení při vzdělávání. Hlavní administrativní struktury pro implementaci jsou funkční, pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004 budou muset být připraveny volební seznamy obsahují příslušníky EU.

Co se týče volného pohybu pracovních sil, byla sjednána přechodná období. Po dobu prvních dvou let po přistoupení budou současné členské státy uplatňovat národní opatření nebo bilaterální úpravy regulující příliv pracovních sil z České republiky na jejich trh práce. Tato opatření mohou trvat maximálně sedm let. Novelu bude vyžadovat také zákon o státní službě, aby zajistil, že přístup občanů EU k zaměstnání ve veřejném sektoru nebude příliš omezen. Zbývá přijmout novelu důchodové legislativy, aby byla sladěna v oblasti práva na doplňkový důchod pracovníků pohybujících se po EU.

S ohledem na koordinaci systémů sociálního zabezpečení není nutná žádná transpozice do národního práva, aby bylo dosaženo sladění s acquis, je však zapotřebí zajistit odpovídající výkonnost administrativy zvýšením počtu zaměstnanců a školením. Středisko mezinárodních náhrad bude koordinovat správu výdajů na zdravotní péči. Ačkoliv jsou tyto struktury dokončeny, přípravy včetně školení stále probíhají.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky v oblasti občanských práv, volného pohybu pracovních sil a koordinace systémů sociálního zabezpečení a očekává se, že po dokončení zbývající legislativní práce bude schopna do svého přistoupení acquis zavést. Musí být zaručeny rovné příležitosti při poskytování vzdělání a přístupu k zaměstnání ve veřejném sektoru a musí být přijat systém práv na dodatečnou penzi. Průběžná opatření zajišťující adekvátní výkonnost administrativy v těchto oblastech by měla pokračovat.

Vážné obavy existují ohledně příprav České republiky v oblasti vzájemného uznávání odborné kvalifikace. Česká republika musí výrazně zlepšit své snahy o transpozici obecného systému i odvětvových nařízení o lékařích, zubních lékařích, lékárnících, zdravotních sestrách a porodních asistentkách. Musí být plně zřízeny požadované správní orgány a posílena schopnost zavést acquis. Neprodleně musí být provedeny všechny nezbytné kroky týkající se vzdělávání a osnov. Pokud nedojde ve významných a rozsáhlých oblastech této problematiky okamžitě k akci, nesplní Česká republika v této oblasti požadavky na členství.

Kapitola 3: Volný pohyb služeb

Podle této kapitoly musejí členské státy zajistit, aby právo na zakládání společností a volný pohyb služeb kdekoli v rámci EU nebylo omezováno národní legislativou. V některých sektorech předepisuje acquis harmonizovaná pravidla, která je třeba respektovat, má-li vnitřní trh fungovat. Týkají se zejména finančního sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví, investičních služeb a trhu s cennými papíry), ale také některých konkrétních profesí (řemeslníků, obchodníků, zemědělců a obchodních zástupců). Je také třeba dodržovat pravidla v oblasti ochrany osobních údajů a určitých služeb týkajících se informační společnosti.

Acquis v oblasti obchodních zástupců byl již transponován, ale ještě není dokončeno legislativní přiblížení v oblasti svobody zřizovat a poskytovat služby nefinančního charakteru. Zejména v české legislativě regulující hospodářskou činnost by mělo být zavedeno jasné rozlišení mezi ekonomickými operátory poskytujícími služby v České republice dočasně a mezi subjekty působícími zde trvale, aby se tak zajistil volný pohyb přeshraničních služeb. To zatím nebylo ve stávající legislativě o obchodních licencích dostatečně zpracováno a k zajištění volného pohybu přeshraničních služeb je tento stav třeba napravit. Je nutno dokončit screening dalších legislativních nebo administrativních opatření, která nejsou slučitelná se zásadou volného pohybu služeb z hlediska odpovídajícího soudcovského práva Evropského soudního dvora, a stanovená omezení budou muset být při vstupu zrušena.

V oblasti finančních služeb je legislativa bankovního sektoru ve velké míře v souladu s acquis. Dosud nebyly plně implementovány směrnice o elektronických penězích a o kapitálové přiměřenosti.

Pokrok v legislativních záležitostech je nezbytný v sektoru pojišťovnictví, kde je nutno provést další transpozici týkající se životního a neživotního pojištění, pojištění motorových vozidel, pojistných smluv, zprostředkovatelů a likvidátorů škod. V oblasti investičních služeb a trhů s cennými papíry je nutno dokončit harmonizaci. Je nutno transponovat směrnici o potřebách finančních záruk.

V oblasti bankovního dohledu jsou výsledky České národní banky uspokojivé. Dosud však nebyla zajištěna finanční nezávislost Komise pro cenné papíry. Cílem smlouvy podepsané v únoru 2003 je posílení spolupráce mezi dozorčími orgány nad bankovním a finančním trhem. Dozorčí orgán pro pojišťovnictví ještě není plně nezávislý v politických a rozpočtových otázkách. Česká republika by měla zajistit splnění tohoto cíle a založit takový regulační orgán, a zejména to, aby disponoval týmem dostatečně specializovaných pracovníků.

Česká republika široce harmonizovala svou legislativu o ochraně osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Je třeba provést řadu úprav pro lepší zpracování zákona o ochraně údajů a zákona o bankách. Úřad na ochranu osobních údajů pracoval plně nezávisle a efektivně. K zajištění dlouhodobě udržitelného výkonu je třeba zaměstnat další pracovníky.

V oblasti služeb informační společnosti byla v květnu 2003 dokončena Bílá kniha o elektronickém obchodu, směrnice o elektronickém obchodu však dosud nebyla transponována. Zatím nebyl implementován acquis o podmíněném přístupu a je třeba provést drobnější úpravy zákona o elektronických podpisech.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje požadavky kladené na členství a očekává se, že bude do data svého vstupu připravena na implementaci acquis v oblasti bankovnictví, investičních služeb a trhu s cennými papíry a ochrany osobních údajů. Je nezbytné dokončit plnou transpozici acquis v těchto oblastech a zajistit nezávislost dozorčích orgánů. Úřad na ochranu osobních údajů využije výhody dalšího posílení.

Česká republika splňuje většinu požadavků kladených na členství v oblasti práva zakládání společností a volného pohybu služeb nefinančního charakteru, pojišťovnictví a v oblasti služeb informační společnosti. K dokončení příprav na členství musí být urychlena harmonizace legislativy v těchto oblastech. Aby Česká republika dosáhla do data svého vstupu souladu se základními předpisy EU o volném pohybu služeb a právu na jejich zakládání, je třeba podniknout naléhavá opatření v oblasti poskytování obchodních licencí.

Kapitola 4: Volný pohyb kapitálu

Podle této kapitoly musejí členské státy odstranit veškerá omezení národního práva v oblasti volného pohybu kapitálu jak mezi členskými státy, tak se třetími státy (s některými výjimkami) a přijmout pravidla EU zajišťující řádné fungování přeshraničních plateb a převodů všech forem kapitálu. Acquis v této kapitole také zahrnuje harmonizovaná pravidla týkající se platebních systémů a boje proti praní špinavých peněz vyžadující dostatečnou kapacitu vymáhání práva.

V oblasti pohybu kapitálu a plateb je Česká republika ve velké míře v souladu s acquis, zbývá však přijmout ještě několik opatření. Česká republika stále potřebuje plně harmonizovat finanční pravidla pro vkládání aktiv do pojišťovacích společností, penzijních fondů a do spořících a úvěrových fondů. Zbývá provést zhodnocení, zda jsou zvláštní práva, která si stát zachovává v privatizovaných společnostech, slučitelná s acquis. Česká republika musí ještě odstranit omezení kladená na přímé zahraniční investice v sektoru letecké přepravy.

V souladu s přechodnými opatřeními zruší Česká republika nejpozději do května 2009 omezení nabývání nemovitostí občany EU, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, a společnostmi se sídlem v EU. Obdobně bylo přechodnými ustanoveními nařízeno, aby Česká republika zrušila nejpozději do května 2011 omezení v nabývání zemědělské půdy a lesů občany EU a společnostmi se sídlem v EU.

V oblasti platebních systémů dokončuje Česká republika harmonizaci legislativy, přičemž implementační systémy jsou již zavedeny a fungují dobře. Zbývá ještě přijmout zejména ustanovení o systémech úhrady cenných papírů podle acquis.

V oblasti praní špinavých peněz musí Česká republika ještě novelizovat legislativu proti praní špinavých peněz, aby byla v souladu s nejnovějším acquis, a mimo jiné rozšířit rozsah subjektů povinných oznamovat podezřelé transakce, aby zahrnovaly i právní zástupce, účetní, daňové poradce, auditory a notáře. Česká republika navíc dokončuje implementaci doporučení Skupiny pro finanční úkoly a plní svůj závazek postupného rušení anonymních účtů. Implementační struktury a jednotka finančních zpravodajských služeb musí být dále posíleny z hlediska personálního obsazení i vybavenosti (viz také kapitolu 24 - Justice a vnitřní záležitosti).

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje požadavky kladené na členství a očekává se, že bude od data svého vstupu připravena na implementaci acquis v oblasti pohybu kapitálu a plateb a platebních systémů. Před vstupem bude třeba ještě vyřešit omezený počet některých konkrétních záležitostí.

Česká republika splňuje většinu požadavků kladených na členství v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Pro dokončení příprav na členství musí Česká republika transponovat poslední acquis a dále posílit svou administrativní kapacitu k účinné implementaci acquis ve vztahu k praní špinavých peněz.

Kapitola 5: Právo obchodních společností

Podle této kapitoly musejí členské státy přijmout a aplikovat harmonizovaná pravidla požadovaná pro řádné fungování obchodních společností na vnitřním trhu. Pravidla se týkají pěti oblastí legislativy: práva obchodních společností v přesně vymezeném smyslu, účetních zákonů, práv duševního vlastnictví, práv průmyslového vlastnictví a uznávání a vymáhání rozsudků v občanských a komerčních záležitostech a v oblasti smluvních závazků.

V oblasti práva obchodních společností jako takového přiblížila Česká republika legislativu k acquis. Dále je třeba usilovat o zlepšení administrativní kapacity a celkového obchodního prostředí (zejména účinného vymáhání rozsudků v komerčních záležitostech). U obchodního rejstříku bylo dosaženo značného pokroku v urychlení zápisu společností a snížení počtu nevyřízených případů u Obchodního rejstříku v Praze. Je třeba v tomto úsilí nepolevovat, aby tento pozitivní trend na národní úrovni pokračoval.

Závazky České republiky v oblasti účetnictví byly splněny a Česká republika bude k datu vstupu připravena k implementaci acquis v tomto oboru. Administrativní struktury jsou přiměřené. V oblasti ochrany práv duševního a průmyslového vlastnictví byla splněna většina závazků z autorského práva a souvisejících práv. Je však nutno provést další přiblížení směrnice o autorských právech v informační společnosti s ohledem na ustanovení týkající se ochrany technologických opatření a práv v řízení informací. Zbývá přijmout zákon o obchodních známkách.

Zvláštní přechodná pravidla budou platit v souvislosti s patenty na farmaceutické výrobky včetně nepoužitelnosti omezení vyčerpání určitých exportů z České republiky vydaného Společenstvím a poskytování dodatečných ochranných osvědčení pro léčiva a produkty ochrany rostlin. Tato přechodná pravidla platí i pro rozšíření registrovaných obchodních známek nebo obchodních známek, u nichž tento proces probíhá, na území České republiky.

V oblasti vymáhání práv duševního a průmyslového vlastnictví jsou potřebné struktury zavedeny, ale je třeba je posílit, zejména při potírání mediálního pirátství. V důsledku donucovacích opatření se podařilo zredukovat pirátství obrazových záznamů, softwarové a hudební pirátství však zůstává na vysoké úrovni. Prioritou by mělo zůstat další vzdělávání a lepší koordinace mezi orgány činnými v trestním řízení (celními, policejními a soudními) stejně jako regulace přeshraničního obchodu s padělky a efektivita soudních procesů v těchto záležitostech. Specializovaná policejní jednotka, jejíž existence v oblasti práv duševního a průmyslového vlastnictví byla předpokládána, nebyla dosud vytvořena.

Nařízení nahrazující Bruselskou úmluvu o vzájemném uznávání a vymáhání zahraničních rozsudků v občanských a obchodních záležitostech bude při vstupu přímo použitelné a přistoupení k Římské úmluvě bude při vstupu možné. Česká republika by měla jmenovat příslušné soudní nebo jiné orgány, aby zabezpečily hladkou implementaci těchto opatření (viz také kapitolu 24 - Justice a vnitřní záležitosti).

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z jednání o přistoupení v oblastech práva obchodních společností a účetnictví a z nařízení nahrazujícího Bruselskou úmluvu a Římskou úmluvu. Očekává se, že Česká republika bude připravena na implementaci acquis od svého vstupu, pokud bude dokončena závěrečná harmonizace legislativy.

Většina závazků a požadavků vyplývajících z jednání o přistoupení v oblasti ochrany práv duševního a průmyslového vlastnictví byla splněna. Další novelizace legislativy je nezbytná u autorského práva a souvisejících práv a u předpisů pro obchodní známky. Ačkoli legislativa je převážně harmonizována, je nutno vyvinout zvýšené úsilí na posílení vymáhání práv duševního a průmyslového vlastnictví. Je požadována lepší koordinace mezi orgány činnými v trestním řízení a zvláštní pozornost by měla být věnována účinnému působení kvalitně vyškolených soudců.

Kapitola 6: Hospodářská soutěž

Acquis v oblasti hospodářské soutěže zahrnuje antimonopolní politiky i zásady kontroly státní podpory. Součástí jsou pravidla a postupy boje s protikonkurenčním chováním společností (jako jsou restriktivní smlouvy mezi podniky a zneužívání dominantního postavení) a prevence toho, aby vláda neposkytovala státní pomoc narušující hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Pravidla hospodářské soutěže jsou přímo použitelná v celé Unii a členské státy musejí plně spolupracovat s Komisí při vymáhání těchto pravidel.

V antimonopolním sektoru přijala Česká republika legislativu obsahující hlavní principy antimonopolních předpisů Společenství týkajících se restriktivních smluv, zneužívání dominantního postavení nebo kontroly fúzí. Česká republika musí zajistit, aby tato legislativa nebyla v rozporu s nejnovějšími blokovými osvobozujícími ustanoveními Společenství. Měla by pokračovat vhodná příprava na aplikaci nového prováděcího předpisu ES. Česká republika má zaveden potřebný implementační systém a dobře funguje i Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Z hlediska decentralizované aplikace antimonopolních pravidel podle nové prováděcí legislativy EU by bylo vhodné další posilování administrativní kapacity. Je nezbytné vyvinout další úsilí na zvyšování vědomostí všech účastníků trhu a budování důvěryhodné a předvídatelné kultury hospodářské soutěže. Specializované vzdělávání pro soudce v ekonomických záležitostech a v otázkách hospodářské soutěže stále není postačující.

Výsledky Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v uvedené oblasti vymáhání práva jsou obecně uspokojivé. K dalšímu posílení by měla být dána priorita případům způsobujícím nejvážnější narušení hospodářské soutěže. Navíc by měla být posílena politika udílení sankcí (pokut za narušování hospodářské soutěže). V oblasti státní pomoci používá Česká republika pravidla státní pomoci kryjící se s hlavními zásadami acquis. Zbývá dokončit novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž cílem je mimo jiné zavést plně slučitelný program investičních pobídek. V České republice je zaveden potřebný implementační systém. Je nutno vyvinout další úsilí na zvýšení vědomostí o pravidlech státní podpory mezi všemi účastníky trhu a poskytovateli pomoci. Dále je nezbytné věnovat pozornost vzdělávání na tomto poli jak na úrovni národního orgánu státní pomoci (Úřadu na ochranu hospodářské soutěže), tak na soudní úrovni.

Výsledky Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v této oblasti vymáhání práva nejsou plně uspokojivé. Zhodnocení poskytnuté pomoci nebylo vždy provedeno v souladu s acquis a odchylovalo se od zavedené praxe Komise. Česká republika musí zajistit, aby veškerá opatření státní pomoci včetně investičních pobídek byla řádně sledována a kontrolována. Obecně je nezbytné zvýšit úsilí k zajištění plně uspokojivého vymáhání práva.

Česká republika plní své závazky dosáhnout plné transparentnosti všech opatření státní pomoci přijatých v procesu restrukturalizace bankovního sektoru.

Česká republika využívá výhody přechodného opatření pro restrukturalizaci ocelářského průmyslu platného do prosince 2006. V tomto smyslu může Česká republika poskytnout do konce roku 2003 pomoc na restrukturalizaci předem stanovené skupině ocelářských společností, pro něž bude proces restrukturalizace muset být ukončen do roku 2006. Česká republika je také povinna podávat každého půl roku zprávu o implementaci restrukturalizačního programu. Navíc je důležité sledovat, aby nebyla poskytnuta restrukturalizační pomoc přesahující stanovenou částku nebo nebyla věnována společnostem mimo skupinu oceláren stanovenou ve zvláštním protokolu Smlouvy o přistoupení. Pro státní podniky a podniky se zvláštními nebo výhradními právy potřebuje Česká republika do data svého vstupu přijmout směrnici o transparentnosti v plném rozsahu.

Závěr

Česká republika v zásadě plní závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání v antimonopolní oblasti a očekává se, že od vstupu bude připravena na implementaci tohoto acquis. Při dokončování příprav na členství by Česká republika měla dovést do konce potřebné doladění legislativy a měla by dále rozvíjet řádnou aplikaci antimonopolních pravidel.

Česká republika splňuje většinu závazků a požadavků vyplývajících z přístupových jednání v oblasti státní pomoci. K dokončení příprav na členství musí Česká republika zajistit řádné vymáhání všech opatření státní pomoci. Česká republika musí také zajistit plnou implementaci sjednaného rámce pro restrukturalizaci ocelářského průmyslu a zejména zabezpečit, aby pomoc pro restrukturalizaci ani jiná neslučitelná pomoc nebyla udělena ocelářským společnostem, které nejsou uvedeny v protokolu o oceli.

Kapitola 7: Zemědělství

Kapitola o zemědělství se zabývá velkým počtem závazných předpisů, z nichž mnohé jsou přímo aplikovatelné. Správné používání těchto pravidel a jejich účinné vymáhání orgány veřejné správy je zásadní pro fungování společné zemědělské politiky. Součástí je založení řídicích systémů, jako je např. platební agentura a kontrolní systém, které jsou popisovány v části "Horizontální otázky", a kapacity pro implementaci opatření k rozvoji venkova. Přistupující země musí mít k integraci do organizací společného trhu připravenu řadu zemědělských výrobků, včetně osevních plodin, ovoce a zeleniny a masa. A konečně se tato kapitola věnuje podrobným pravidlům platným ve veterinární oblasti, která jsou nezbytná pro zajištění zdraví zvířat a bezpečnosti potravin na vnitřním trhu i ve fytosanitární oblasti včetně otázek týkajících se kvality osiva, škodlivých organismů a produktů pro ochranu rostlin.

Horizontální otázky

Česká republika se rozhodla, že spojí Státní zemědělský intervenční fond (SAIF) s Agrární platební agenturou (APA) do jediné platební agentury, dosud však nebyla vytvořena příslušná zákonná a administrativní opatření. Zbývá ještě velký díl práce, zejména v souvislosti s organizací (ve vnitřních záležitostech a v otázce jmenovaných orgánů) a se systémem informačních technologií. Pozornost by měla být věnována zabezpečení dodržování rozvrhu zbývajících prací.

Česká republika pokročila v zavádění fungujícího Integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS), konkrétně vytvořením Identifikačního systému pozemků, je však třeba stále intenzivně usilovat o to, aby byl systém při vstupu funkční.

SAIF bude odpovídat za správu obchodního mechanismu. Za příslušné řídící úkoly bude odpovědná celní správa a státní veterinární správa. V této oblasti musí ještě být přijata legislativa a je třeba zavést administrativní systémy a postupy v plném rozsahu. Zejména je třeba dosáhnout jasné dohody o rozdělení odpovědnosti mezi zúčastněné orgány.

Za politiku jakosti a organického zemědělství nese odpovědnost Ministerstvo zemědělství, přičemž na politice jakosti spolupracuje s Úřadem průmyslového vlastnictví. Legislativa v této oblasti je do velké míry harmonizována s acquis. Česká republika splnila závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání a týkající se Datové sítě zemědělského účetnictví (FADN) a očekává se, že do vstupu již bude FADN implementována.

Opatření státní pomoci v oblasti zemědělství je ještě třeba do vstupu harmonizovat s acquis.

U přímých plateb zemědělcům se Česká republika rozhodla používat v prvních letech po přistoupení platební program po jednotlivých oblastech (SAPS).

Organizace společného trhu

SAIF bude odpovídat za intervence i za dohled nad platbami a jejich ověřování v oblasti orných plodin. Pravidla implementace pro bramborový škrob a obiloviny ještě zbývá přijmout. Zavedení aktuálních struktur včetně intervenčních středisek je třeba urychlit. Je třeba urychlit přibližování k acquis pro vlákniny. SAIF byl jmenován jako orgán odpovědný za organizaci společného trhu (CMO) pro cukr. Systém cukerných kvót je zaveden od roku 2001, ale až v roce 2003 byla přijata odpovídající legislativa k tomu, aby systém mohl začít fungovat. Česká legislativa však dosud není v souladu s acquis. Je nutno ještě zavést další mechanismy CMO pro cukr na legislativní a administrativní úrovni, jako jsou např. mezioborové smlouvy a ustanovení pro obchod se třetími zeměmi.

Byla přijata implementační legislativa pro normy prodeje ovoce a zeleniny, stále však chybí pravidla pro uznávání organizací výrobců, schválení a řízení operačních programů a řízení operačních fondů. Je nezbytné posílit administrativní kapacitu, zejména v oblasti informací o cenách, kontroly nad organizacemi výrobců a dozoru ve fázi exportu.

V oblasti vín a alkoholu musí být CMO pro víno ještě v plném rozsahu vytvořena. Nový zákon o vinohradnictví bude teprve přijat. Administrativní kapacity již byly ve větší či menší míře určeny, rejstřík vinic se však k acquis blíží pouze částečně. Zvláštní pozornost si také zasluhuje implementace kontroly oběhu vína (zejména doprovodných dokumentů).

Od roku 2001 má Česká republika systém kvót na mléko, který je nutno harmonizovat s acquis. Zákonný podklad pro implementaci CMO pro mléko dosud nebyl přijat. Jsou zavedeny vhodné administrativní systémy a probíhají přípravy na plnou implementaci všech mechanismů v mléčném sektoru.

Byla přijata legislativní opatření týkající se klasifikace jatečních zvířat pro hovězí, skopové a vepřové maso. Pro hovězí maso ještě zbývá přijmout legislativu o značení a je nutno posílit legislativu o informacích o cenách a kontrolách klasifikace jatečních zvířat. V případě vepřového masa není dosud připraven legislativní podklad pro kontrolu klasifikace jatečních zvířat. Byly zavedeny příslušné administrativní systémy s výjimkou těch, které jsou požadovány pro systém značení. Pro vejce a drůbež jsou zavedena legislativní opatření i administrativní struktury v oblasti prodejních norem, podávání informací o cenách a výrobních statistik.

Rozvoj venkova

Horizontální legislativa a administrativní systémy pro implementaci opatření k rozvoji venkova je již z velké míry připravena. Platební agenturou pro rozvoj venkova bude APA, která bude odpovídat za implementaci těchto opatření. Agentura již má velké zkušenosti s implementací programu SAPARD. Česká republika předala Komisi formální návrh Plánu rozvoje venkova pro výdaje garanční sekce EAGGF.

Veterinární a fytosanitární otázky

Transpozice legislativy o přenosných spongiformních encefalopatiích (TSE) a vedlejších živočišných produktech již bylo částečně dosaženo. Je třeba urychlit plnou implementaci, zejména v oblasti úplného zákazu krmiv.

Je nutné dokončit vytvoření veterinárního kontrolního systému na vnitřním trhu. Musí být posíleny administrativní systémy v této oblasti. Česká republika se nepřipojila k počítačové síti spojující veterinární orgány ANIMO. Musí být dokončena transpozice acquis pro identifikaci a registraci zvířat. Od ledna 2002 je v provozu centrální počítačová databáze hovězího dobytka, kterou je však třeba aktualizovat. Byl částečně transponován zákon o financování veterinárních inspekcí a kontrol, na implementaci však teprve čeká. Dosud nedošlo k implementaci předpisů pro veterinární kontrolu dovozu ze třetích zemí a pravidel pro dovoz. Jediné místo hraniční kontroly, které Česká republika připravuje ke kontinuálnímu provozu, je na letišti v Praze. Na tomto objektu je třeba ještě hodně pracovat.

V oblasti opatření týkajících se kontroly nemocí zvířat byly vytvořeny národní plány pro případ výskytu slintavky a kulhavky, klasického prasečího moru, Newcastlovské nemoci a ptačí chřipky. Česká republika se dobrovolně připojila k systému hlášení nákaz zvířat (ADNS). Bude třeba transponovat a implementovat legislativu o obchodu se živými zvířaty a živočišnými produkty. Z velké míry byla transponována legislativa o ochraně veřejného zdraví, mezery však dosud zůstávají v sektoru ryb. Byla zavedena přechodná opatření pro určité druhy zařízení produkujících červené maso, drůbež, vejce a mléčné výrobky platná do konce roku 2006. Výrobky z těchto zařízení budou omezeny pouze na národní trh. Je třeba urychlit modernizaci uvedených zařízení. Česká republika se zavázala, že všechna tato používaná zařízení budou po přistoupení v souladu s acquis. Je velmi pravděpodobné, že k datu vstupu nebude značný počet zemědělskopotravinářských zařízení v souladu s odpovídajícími požadavky EU.

Je třeba z velké části transponovat acquis o společných opatřeních (včetně zoonóz). Nynější systém spočívající ve zbytkových kontrolách není plně účinný. Acquis v oblasti péče o zvířata musí být transponován a musí být urychleny snahy o zabezpečení aktuální implementace a vymáhání práva. České republice bylo uděleno přechodné období do konce roku 2009 týkající se nosnic na určitých zemědělských farmách. V oblasti zootechniky musí být transpozice a implementace acquis teprve dosaženo.

Harmonizaci acquis v oblasti výživy zvířat je třeba dokončit novelou zákona o krmivech.

V oblasti fytosanitární legislativy je třeba přijmout zákon o zdraví rostlin (škodlivých organismech a produktech ochrany rostlin) a legislativu týkající se zbytků pesticidů. Byl přijat zákon o osivech. Bude nezbytné přijmout četné implementační předpisy. Byly zavedeny rostlinolékařské pasy a registrace výrobců, pěstitelů a obchodníků. Administrativní systémy v této oblasti jsou postačující.

Česká republika musí zajistit, aby do přijetí byly mezinárodní veterinární a fytosanitární dohody uvedeny do souladu s acquis EU.

Česká republika učinila jen velmi malý pokrok v zajištění všestranného přístupu ke zlepšení bezpečnosti potravin v rámci potravinového řetězce. Otázky bezpečnosti potravin jsou také popisovány v Kapitole 1 - Volný pohyb zboží.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z jednání o přistoupení pro (z hlediska horizontálních otázek) politiku jakosti a organické zemědělství, datovou síť zemědělského účetnictví (FADN) a státní pomoc; z pohledu organizací společného trhu (CMO) pak požadavky kladené na orné plodiny, ovoce a zeleninu, mléko, skopové maso a vepřové maso a vejce a drůbež i na oblast rozvoje venkova. Ve veterinárním sektoru jsou v podstatě splněny požadavky kladené na opatření týkající se kontroly nemocí zvířat. Očekává se, že Česká republika bude od svého vstupu připravena na implementaci tohoto acquis v uvedených oblastech.

Česká republika částečně splňuje závazky a požadavky kladené na členství pro platební agenturu, Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), obchodní mechanismy, organizaci společného trhu (CMO) pro cukr, víno a hovězí maso a většinu veterinárních a fytosanitárních záležitostí (TSE a vedlejší živočišné produkty, veterinární kontrolní systémy na vnitřním trhu, obchod se živými zvířaty, společná opatření, péči o zvířata, zootechniku, výživu zvířat a fytosanitární opatření). Nebudou-li urychleny snahy, jak působit v těchto oblastech, existuje riziko, že při vstupu nebude připraven funkční systém. S vážnými obavami je hodnocen pokrok dosažený v oblasti ochrany veřejného zdraví (modernizace zemědělskopotravinářských zařízení). Pokud nebudou přijaty okamžité opravné prostředky, nebude Česká republika připravena do data vstupu na implementaci acquis v této oblasti.

Kapitola 8: Rybolov

Acquis týkající se rybolovu se skládá z předpisů, které nevyžadují začlenění do státní legislativy. Je nicméně třeba zavést opatření pro přípravu správy a operativy k účasti na společné politice rybolovu (v oblastech tržní politiky, řízení prostředků a loďstva, inspekce a kontroly, strukturálních změn a státní pomoci). V některých případech bude nutné již uzavřené smlouvy nebo konvence se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi upravit.

Na poli řízení prostředků a loďstva a inspekce a kontroly musí Česká republika přijmout zbývající právní normy včetně zákona o systému kontroly dovozu, aby při přistoupení byla schopna realizovat acquis. Kapacita řídících orgánů v tomto sektoru by měla být posílena větším počtem zaměstnanců.

V oblasti strukturálních změn již Česká republika předložila Evropské komisi kapitolu o rybolovu v rámci operačního programu "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství". Pro tento operační program byl rovněž ustaven řídící orgán. Je však ještě třeba na Ministerstvu zemědělství vyčlenit konkrétní pracovníky na podporu venkova pro řízení finančního nástroje Společenství pro orientaci rybolovu (FIFG).

V oblasti tržní politiky splnila Česká republika závazky a požadavky, které vyplývaly z jednání o přistoupení. Její řídící struktury odpovídají potřebám pro implementaci acquis v této oblasti.

Pokud se týče státní pomoci v oblasti rybolovu, bude muset Česká republika v okamžiku přistoupení uvést svá národní pravidla pro poskytování pomoci do souladu s acquis.

Česká republika není součástí žádné mezinárodní rybářské dohody.

Závěr

Česká republika v zásadě splnila závazky a požadavky, které vyplývaly z jednání o přistoupení, a předpokládá se, že je schopna od okamžiku přistoupení realizovat v oblasti rybolovu acquis. Kapacita jejích řídících orgánů je obecně dostatečná, je třeba ji však ještě posílit v rámci operačního programu v oblasti řízení rybolovu.

Kapitola 9: Dopravní politika

Právní normy Evropských společenství v oblasti silniční dopravy jsou zaměřeny na zlepšení funkce vnitřního trhu provozováním efektivních a ekologických služeb, zaměřených na uživatele. Acquis v oblasti dopravy zahrnuje sektory silniční dopravy, železnic, letecké přepravy, námořní dopravy a vnitrostátních vodních cest. Na členských státech se požaduje, aby přizpůsobily a zavedly právní předpisy týkající se technických a bezpečnostních norem a společenských předpisů. Z důvodů dalšího rozvoje evropského dopravního trhu zahrnuje evropská legislativa rovněž zásady pro liberalizaci trhu. Důležitým aspektem politiky v oblasti evropské námořní dopravy je zavedení bezpečnostních norem v námořní dopravě v rámci celé Unie.

Byly definovány transevropské dopravní sítě. Potřebné implementační struktury jsou v této oblasti již hotovy, kapacita Ministerstva dopravy pro přípravu, řízení a monitorování dopravních projektů však musí být ještě posílena jak co do kvality, tak kvantitativně.

V oblasti pozemní dopravy došlo ke zpoždění v zavádění předpisů podle acquis v sektoru silniční dopravy. Zatímco legislativní rámec je připraven, zbývá ještě dokončit sekundární legislativu, aby byl zajištěn soulad s acquis. Soulad s acquis v daňové oblasti není dosud zajištěn, pokud se týče poplatků za užívání infrastruktury. V oblasti společenské je v souladu s acquis legislativa, avšak realizace je dosud nedostatečná. Je nutno, aby se kapacita řídících orgánů rychle zvýšila a dosáhla tak objemu, který vyžaduje acquis. Je to nutné pro zajištění plnění předpisů o povolené době řízení vozidel a povinných přestávkách. V technické oblasti zbývá upravit právní předpisy pro realizaci, zejména o zařízeních omezujících rychlost, o řidičských průkazech, o bezpečnostním poradenství pro přepravu nebezpečných nákladů, o dokladech pro registraci vozidel a o silničních kontrolách. Provádění testů provozuschopnosti komerčně používaných vozidel přímo na silnici nebo dozor nad soukromými středisky technické kontroly vozidel je nedostatečné. Dohled ministerstva nad orgány zajišťujícími prosazování předpisů a nedostatečné vynucování jejich plnění jsou vážnými problémy. Kromě toho je nutno, aby se výrazně zvýšila kontrola přepravy nebezpečných nákladů po silnici. Kapacita řídících orgánů musí být významně posílena přílivem dalších zaměstnanců a vyškolením specialistů pro dohled a kontrolu. Česká republika souhlasila s dopravní dohodou předloženou Evropskou unií, která se týká postupného vzájemného přístupu na trh v oblasti kabotáže v sektoru silniční kamionové přepravy (po dobu maximálně pěti let).

Zavádění acquis v oblasti železniční dopravy probíhá podle plánu. Proces však ještě musí být dokončen podle revidovaného acquis z února 2001 a předpisů o interoperabilitě. V rámci probíhajícího procesu reorganizace musí být kapacita administrativy na železnici posílena. Konkrétně v záležitostech poplatků za přístup k tratím a k alokaci kapacit je třeba zkontrolovat postupy a přidělování úloh a provést vyškolení personálu. Je rovněž nutno dokončit oddělení účetnictví za nákladní a osobní přepravu.

Na úseku dopravy po vnitrostátních vodních cestách není dosud hotov legislativní rámec, konkrétně není zřízen Fond vnitrozemské vodní dopravy, vzájemné uznávání plavebních povolení, technické požadavky na říční plavidla a vzájemné uznávání oprávnění k řízení lodí. Kromě zřízení Fondu vnitrozemské vodní dopravy jsou řídicí struktury v této oblasti ustaveny a jsou dostatečné.

V oblasti letecké dopravy byly přijaty příslušné právní normy a jsou vesměs v souladu s acquis. Kapacita řídících orgánů musí být dále posílena.

Na úseku námořní dopravy je legislativní rámec připraven a je v souladu s acquis. Zbývá nicméně dokončit zavádění právních předpisů, konkrétně ve vztahu k acquis přijatému v rámci balíčků "Erika" pro Českou republiku. Řídící struktury v této oblasti jsou hotovy a jsou dostatečné.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky na úsecích transevropských dopravních sítí, železniční, letecké a námořní dopravy a vnitrostátních vodních cest, které vyplývají z jednání o přistoupení. Česká republika musí posílit kapacitu řídících orgánů na úseku transevropských dopravních sítí a letecké dopravy, námořní dopravy a vnitrostátních vodních cest. Česká republika musí přijmout právní normy pro zavedení upraveného acquis na úseku železniční dopravy a pokračovat v reorganizaci sektoru železniční dopravy.

V otázce implementace acquis na úseku silniční dopravy panuje vážná obava. Je zapotřebí naléhavě zlepšit zavádění acquis v oblasti sociální i technické. Nebudou-li podniknuta okamžitá opatření, nesplní Česká republika v této oblasti požadavky pro členství k okamžiku přistoupení.

Kapitola 10: Daně

Acquis v oblasti daní z velké části pokrývá nepřímé zdanění co se týče DPH (daně z přidané hodnoty) a spotřebních daní. Stanovuje definice a principy DPH. Spotřební daně na minerální oleje, tabákové výrobky a alkoholické nápoje jsou regulovány na úrovni EU co se týče struktury daňové povinnosti, hodnoty minimálních sazeb a držení a pohybu spotřebního zboží. Co se týče přímého zdanění, acquis pokrývá některé aspekty daní právnických osob a zaměřuje se především na odstranění překážek pro přeshraniční činnosti mezi podniky. Konečně legislativa Společenství v oblasti administrativní spolupráce a vzájemné pomoci poskytuje nástroje k prevenci daňových úniků a vyhýbání se daním uvnitř Společenství co se týče přímého i nepřímého zdanění.

V oblasti nepřímého zdanění je nutno dokončit sjednocení rozsahu a definice uplatnění snížené sazby DPH na některé zboží a služby a v menší míře rozšířit rozsah plnění osvobozených od DPH. Česká republika musí rovněž sjednotit svou legislativu s acquis v následujících oblastech: vracení DPH zahraničním daňovým poplatníkům, kteří nebydlí v České republice; další snižování limitu pro registraci a osvobození pro malé a střední podniky na odpovídající úroveň, pro kterou byla v přístupových jednáních udělena derogace (viz níže); zavedení jistých speciálních programů, včetně zboží z druhé ruky, cestovních kanceláří, investičního zlata; zavedení režimu uvnitř Společenství. Potřebné administrativní struktury pro DPH jsou již připraveny. Další modernizace a posílení daňové administrativy probíhá a mělo by být dokončeno.

Česká republika získala přechodná období pro další uplatňování snížené DHP pro dodávku stavebních prací pro účely bydlení, které nebudou poskytovány jako součást sociální politiky (do 31. prosince 2007), a na dodávku tepelné energie používané v domácnostech a malými podnikateli, kteří nejsou registrováni jako plátci DPH pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody (do 31. prosince 2007). Česká republika získala derogace ohledně uplatňování osvobození od DHP na mezinárodní osobní dopravu a limit pro registraci a osvobození od daně pro malé a střední podniky ve výši 35 000 eur.

Co se týče spotřebních daní, Česká republika nedávno přijala legislativu zaměřenou na plné sjednocení s acquis, s výjimkou oblastí, kde byla v předvstupních jednáních udělena přechodná opatření. Jsou vytvořeny nezbytné administrativní struktury. Převod administrace spotřebních daní na celní správu postupuje podle plánu, ale mělo by se zajistit, aby zbývající akce byly dokončeny tak, jak bylo naplánováno.

Česká republika získala přechodná období na zavedení sazeb spotřební daně na cigarety a jiné tabákové výrobky (do 31. prosince 2006 s tím, že minimální spotřební daň bude odpovídat 57 procentům maloobchodní prodejní ceny a minimální spotřební daň bude ve výši 60 eur za 1000 cigaret té kategorie, po které je největší poptávka a do 31. prosince 2007 s tím, že minimální spotřební daň bude ve výši 64 eur za 1000 cigaret té kategorie, po které je největší poptávka) a derogaci v tom, že bude nadále uplatňovat program snížení sazby spotřební daně pro malé destilační zařízení pěstitelů ovoce za předpokladu, že množství nepřesáhne 30 litrů ovocného alkoholu za rok na domácnost a že tato snížená spotřební daň nebude menší než 50 procent standardní sazby za etylalkohol v České republice.

Ke značnému opoždění došlo v trvalém uzavření duty-free obchodů na hranicích státu, které stále nebyly zavřeny i přes závazek České republiky, že to zajistí do prosince 2001 a následně do 31. prosince 2003. Nedávno bylo rozhodnuto o dalším odkladu tohoto uzavření do 31. března 2004.

Co se týče přímého zdanění, Česká republika musí dokončit sjednocení s direktivou o nepřímém zdanění u zvýšení kapitálu a direktivou o fúzích a mateřských/přidružených společnostech a transponovat direktivu o úrocích a poplatcích a o zdanění příjmů z úspor. Aby byly splněny zásady pravidel zdaňování obchodu, Česká republika by měla zlepšit transparentnost své legislativy pro investiční pobídky. Administrativní struktury co se týče přímého zdaňování již jsou vytvořeny a jsou v zásadě uspokojivé.

Co se týče administrativní spolupráce a vzájemné pomoci, Česká republika provádí potřebné kroky k transponování acquis a implementovala jej do vstupu, jak z legislativního hlediska, tak i co se týče organizačních struktur, včetně informačních technologických systémů. Ústřední styčná kancelář byla ustanovena, ale musí se rozšířit tak, aby pokryla transakce uvnitř Společenství. Byla rovněž vytvořena Spotřební styčná kancelář, ale musí se zvýšit počet personálu. Přípravy na databáze informačního výměnného systému pro DPH (VIES) a systému pro výměnu spotřebních údajů (SEED) pokračují podle plánu.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z předvstupních jednání v kapitole zdanění, s výjimkou duty-free obchodů na státních hranicích. Vzhledem k opakované neschopnosti tyto obchody uzavřít a především vzhledem k nedávnému odkladu jejich uzavření do konce března 2004 je nanejvýš důležité, aby tyto obchody byly nyní uzavřeny bez dalších odkladů. Pokud bude sjednocení legislativy dokončeno, očekává se, že Česká republika bude připravena implementovat toto acquis od vstupu.

Kapitola 11: Hospodářská a měnová unie

Legislativa ES o Hospodářské a měnové unii obsahuje specifická pravidla, zajišťující nezávislost centrálních bank v členských státech, zakazující nepřímé financování státu centrální bankou a nepovolující privilegovaný přístup veřejného sektoru k finančním institucím. Tato pravidla musí být transponována do státní legislativy, nehledě na skutečnost, že Česká republika nebude přejímat jako měnu euro již po vstupu. Politika Hospodářské a měnové unie rovněž zahrnuje koordinaci směnného kurzu a hospodářských politik, dodržení Paktu stability a růstu a zákonů Evropského systému centrálních bank. Česká republika splnila závazky a požadavky vyplývající z předvstupních jednání v oblasti hospodářské a měnové unie a je připravena implementovat toto acquis ihned po vstupu.

Kapitola 12: Statistika

Acquis v oblasti statistiky vyžaduje přijetí základních zásad jako je nestrannost, spolehlivost, transparentnost, důvěrnost jednotlivých údajů a rozšiřování oficiálních statistik. Rovněž pokrývá metodologii, klasifikace a procesy pro shromažďování dat v různých oblastech jako je statistická infrastruktura, makroekonomické a cenové statistiky, obchodní statistiky, dopravní statistiky, statistiky zahraničního obchodu, demografické a sociální statistiky, zemědělské statistiky a regionální statistiky. Ústředním bodem statistického systému v zemi je Státní statistický ústav, který funguje jako odkazový bod pro metodologii, výrobu a rozšiřování statistických informací. Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z předvstupních jednání v oblasti statistiky. Očekává se, že bude připravena implementovat toto acquis ihned po vstupu. Česká republika musí zlepšit kvalitu a včasnost údajů v jistých doménách, jako jsou národní účty, vládní finanční statistiky, průzkumy domácích rozpočtů, obchodní statistiky a údaje pro zemědělské ceny a příjmy. Dále musí dokončit databáze pro regionálně strukturovaná data.

Kapitola 13: Sociální politika a zaměstnanost

Acquis v sociální oblasti zahrnuje minimální standardy v oblastech jako je pracovní právo, rovné zacházení s muži a ženami v zaměstnání a sociálním zabezpečení a zdraví a bezpečnost na pracovišti. Byla rovněž vytvořena specifická závazná pravidla v oblasti veřejného zdraví (ohledně boje proti kouření a boje s přenosnými chorobami) a nedávno rovněž co se týče nediskriminace z důvodu rasového či etnického původu, náboženství či víry, invalidity, věku či sexuální orientace. Evropský sociální fond (ESF) je hlavním finančním nástrojem, prostřednictvím kterého EU podporuje implementaci své strategie zaměstnanosti a přispívá ke snaze sociálního zařazení (implementační pravidla jsou uvedena v kapitole 21, která pojednává o strukturálních nástrojích).

Očekává se, že přistupující země budou schopny se účastnit sociálního dialogu na evropské úrovni a procesů politiky EU v oblastech zaměstnanosti, sociálního zařazení a sociální ochrany. Nedávné novely v oblasti pracovního práva dále sjednotily českou legislativu s acquis. Avšak transponování legislativy musí být dokončeno v některých ohledech co se týče ochrany mladých lidí, částečného pracovního poměru a pracovního poměru na dobu určitou, pracovní doby, přenosu záruk a nesolventnosti. Legislativa transponující acquis o inzerci pracovníků potřebuje značnou technickou revizi tak, aby byla zajištěna její kompatibilita. Transponování nové acquis, týkající se zapojení pracovníků do evropských firem, a informování a konzultace pro pracovníky se očekává po vstupu. Nezávislý garanční fond pro zaměstnance je vytvořen a funguje dobře.

Česká republika transponovala téměř veškerou legislativu v oblasti rovného zacházení se ženami a muži. Všeobecně je transponování legislativy v souladu s acquis. Avšak acquis o rovném zacházení v zaměstnaneckých systémech sociálního zabezpečení je stále nutno transponovat. Navíc bude nutné po vstupu sjednotit důchodový věk pro muže i ženy pracující v civilní službě, když důchodový systém ustanoví plat v rámci významu úmluvy ES a precedenčního práva. S ohledem na rovný přístup k zaměstnání musí být ustanoveny účinné sankce proti diskriminaci a ustanovení v zákoníku práce chránící ženy před prací v podzemí a před fyzicky namáhavou prací je nutno odstranit. Rovněž bude zapotřebí zavést povinné období pro mateřskou dovolenou pro těhotné pracovnice, stejně jako jasnou klauzuli, pokrývající ochranu pracovníků na rodičovské dovolené proti propuštění. Implementační struktury jsou již z velké části vytvořeny, ale je potřeba je dále posílit.

V oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti byla většina legislativy transponována. Další právní úpravy jsou zapotřebí v souvislosti s rámcovou směrnicí. Navíc je nutno transpozici dokončit v oblasti požadavků na pracoviště, pracovní vybavení, dočasné anebo mobilní staveniště, pracovníků potencionálně ohroženými explozivním ovzduším, lékařského ošetření na plavidlech a práce ve výškách (nové acquis). Státní inspekce práce je vytvořena, ale potřebuje další posílení, především co se týče počítačové vybavenosti. Spolupráce a koordinace mezi inspekcí zaměstnanecké bezpečnosti a inspekčních orgánů pro kontroly zdraví na pracovišti by se měly značně zlepšit. Používání rizikových příplatků ke kompenzaci za nebezpečné pracovní podmínky by se mělo zrušit.

Co se týče sociálního dialogu, účinný tripartitní sociální dialog je dobře vytvořen. Autonomní bipartitní sociální dialog mezi zaměstnavatelem a zástupci pracovníků je nutno značně posílit prostřednictvím umožnění více autonomního prostoru pro kolektivní vyjednávání pro sociální partnery a s ohledem na progresivně se zvyšující pokrytí sociálního dialogu vzhledem k pracovní síle a podnikům, které pokrývají kolektivní smlouvy. Specifický důraz by měl být rovněž kladen na vznik autonomního sociálního dialogu ve veřejném sektoru. Všeobecně je nutno posilovat administrativní kapacitu vlády a sociálních partnerů. V oblasti veřejného zdraví Česká republika nedávno přijala legislativu zaměřenou na transponování nové acquis o tabáku. Systém dohledu, prevence a boje proti přenosným chorobám v České republice je v souladu s acquis. Česká republika rovněž má potřebnou kapacitu k tomu, aby byla zařazena do struktur EU pro sledování a kontrolu v oblasti přenosných chorob. Pozornost by se měla věnovat zlepšení stavu zdraví populace a výdajům na zdravotnictví.

Co se týče politiky zaměstnanosti, je stále nutno vyvíjet úsilí k účinnému implementování priorit identifikovaných ve Společném hodnocení priorit politiky zaměstnanosti. Další činnosti by se měly zaměřit na reformu systému školství a odborného vzdělávání, především na implementaci nového zařízení pro povinné celoživotní doškolování poskytující nové podněty pro tvorbu pracovních míst a pro hledání práce a posilující veřejné služby zaměstnanosti. Vzhledem ke stárnutí populace a souvisejícího problému s důchody je nutné stále větší a pokračující úsilí o zvýšení účasti starších pracovníků. Administrativní kapacita struktur pro řízení a implementaci Evropského sociálního fondu (ESF) byla posílena proto, aby byla připravena pro efektivní využití ESF. Je však nutno vynaložit další úsilí, především co se týče školení nového personálu. Česká republika má první zkušenost s účastí v EQUAL. Je však nutno dále podpořit přípravy.

Komise a Česká republika dokončují Společné memorandum o sociálním zařazení (JIM), které identifikuje klíčové problémy a možné orientace politiky na podporu sociálního zařazení. Na tomto základě bude muset být vytvořen Národní akční plán o sociálním zařazení. Analytická práce a systémy sociální statistiky o chudobě a vyřazení ze společnosti by měly být dále zlepšovány v souladu s ukazateli sociálního zařazení společně schválenými EU. V oblasti sociální ochrany se nadále vyžaduje úsilí k reformě zdravotní péče a důchodových systémů. Ke zlepšení sociální ochrany vláda přijala národní program, aby připravila Českou republiku na zvyšující se počet starších občanů a zaměřila se na sociální vliv stárnoucí populace.

Co se týče nediskriminace, vláda se dohodla na přístupu k novému zákonu proti diskriminaci zaměřenému na transpozici příslušné acquis. Avšak legislativa stále musí být plně sjednocena s acquis. Je nutno vytvořit Orgán pro rovnost požadovaný acquis. Co se týče situace romské menšiny, mnohostranná diskriminace a vyřazování Romů ze společnosti je nadále důvodem k obavám. Nezaměstnanost postihující Romy je nadále nepoměrně vysoká. Stále jsou hlášeny případy široce rozšířených diskriminačních praktik při přijímání zaměstnanců. Snahy zaměřené na definování struktury podnětů pro zaměstnání Romů by se měly zintenzívnit. Co se týče integrace Romů do školského systému, mělo by se usilovat o postupné ubývání zvláštních škol. Místní orgány se musejí více podílet na řešení konkrétních problémů Romů, především v oblasti bydlení. Budoucí podpora ESF pro Romy by rovněž měla získat větší důraz v navrhovaných programech.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z předvstupních jednání v oblasti pracovního práva, rovného zacházení s ženami a muži, sociálního dialogu, veřejného zdraví, politiky zaměstnanosti, sociálního zařazení a sociální ochrany a očekává se, že bude připravena implementovat toto acquis ihned po vstupu. Jisté konkrétní aspekty opatření v oblasti pracovního práva a rovného zacházení s ženami a muži potřebují další právní sjednocení. Aby došlo k plné účasti na Evropské strategii zaměstnanosti, je nutno připravit účinnou implementaci priorit identifikovaných ve Společném hodnocení politiky zaměstnanosti.

Česká republika splňuje většinu požadavků pro členství v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, Evropského sociálního fondu a nediskriminace. Aby byly přípravy pro členství dokončeny, je nutná další právní úprava a koordinace administrativních struktur co se týče inspekcí v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. S ohledem na evropský sociální fond včetně EQUAL bylo dosaženo v posledních několika měsících značného pokroku, ale je urgentně nutno vynaložit další úsilí k posílení administrativní kapacity pro řízení, implementaci, monitorování, audit a kontrolu na státní a regionální úrovni. Pozornost je nutno věnovat sjednocení s acquis o nediskriminaci a značné úsilí by se mělo zaměřit na zlepšení situace romské menšiny.

Kapitola 14: Energetika

Cíle energetické politiky Evropské unie zahrnují zlepšení konkurenceschopnosti, bezpečnosti zásobování energií a ochranu životního prostředí. Acquis se na úseku energetiky skládá z pravidel a politik, které se významně dotýkají hospodářské soutěže a státní pomoci (včetně těžby uhlí), vnitřního trhu s energií (například otevření trhu s elektřinou a plynem, zavádění obnovitelných energetických zdrojů, krizového řízení a opatření k zajištění bezpečnosti ropných zásob), jaderné energetiky a hospodárného využívání energetických zdrojů. Tato kapitola rovněž zahrnuje důležité otázky bezpečnosti jaderných zařízení.

Na úseku bezpečnosti zásobování energií a konkrétně nouzových zásob ropy jsou jak legislativní rámec, tak i prováděcí právní předpisy k dispozici a v souladu s acquis. Požadovaná kapacita řídících orgánů - Správa státních hmotných rezerv - je zajištěna. Budování nouzových zásob ropy probíhá - nehledě na určité zpoždění u některých druhů produktů - v zásadě v souladu s přechodnými opatřeními, která byla České republice poskytnuta, tj. nutností zajistit 90denní nouzovou zásobu ropy podle acquis do konce roku 2005.

V oblasti konkurenceschopnosti a vnitřního trhu s energií (elektrárenství a plynárenství) probíhá transpozice acquis podle plánu. Legislativní rámec je k dispozici a je v souladu s acquis. Na úseku elektrárenství jsou hotovy prováděcí právní předpisy a odpovídají acquis. Pokud se týče plynárenství, je však legislativní rámec přijat jen zčásti a pro připravované otevření trhu s plynem je třeba jej dokončit. Otevření trhů s plynem a elektřinou probíhá podle závazků přijatých na jednání. V souladu s nimi byly již odstraněny deformace cen elektřiny a plynu. Regulační orgán, Energetický regulační úřad (ERÚ), jehož úkolem je dozor nad trhem s elektřinou a plynem, byl ustaven, je ale třeba jej dále posílit. České republice byla poskytnuta přechodná opatření při zavádění předpisů pro otevírání trhu s plynem do konce roku 2004. Česká republika bude muset provést transpozici těchto nedávno přijatých předpisů na úseku elektrárenství a plynárenství podle časového harmonogramu vyplývajícího z acquis.

Na úseku pevných paliv musí Česká republika pokročit v přípravách na zavedení předpisů EU v oblasti státní pomoci pro průmysl černého uhlí a do okamžiku přistoupení bude muset zrušit veškerá dovozní omezení, týkající se černého uhlí.

V oblasti hospodárného využívání energetických zdrojů a obnovitelných zdrojů energie je legislativní rámec k dispozici. Prováděcí legislativa je z velké části rovněž hotova a je třeba ji dokončit. Řídící struktury v této oblasti s hlavním orgánem - Českou energetickou agenturou - byly ustaveny a je třeba je posílit. Probíhá realizace Státního programu zavádění energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Na úseku jaderné energetiky a jaderné bezpečnosti splňuje Česká republika závazky a požadavky vyplývající z jednání o přistoupení a je schopna od okamžiku přistoupení realizovat acquis Euroatom. Česká republika se při přístupových jednáních zavázala, že bude poskytovat další informace o opatřeních, která přijala s cílem realizovat doporučení Rady z června 2001, uvedená ve Zprávě o jaderné bezpečnosti v souvislosti s rozšířením EU. Tyto informace poskytla Česká republika v červenci a v září 2001 a v dubnu 2002. ČR rovněž pravidelně podávala informace o všech doporučeních, včetně otázek týkajících se vysokoenergetických potrubních rozvodů a ventilů v jaderné elektrárně Temelín a systému bubbler-condenser.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky, které vyplývají z přístupových jednání v kapitole energetiky, a předpokládá se, že bude schopna na tomto úseku realizovat k datu přistoupení acquis. Je nutno, aby Česká republika urychleně vybudovala nouzové zásoby ropy v souladu s harmonogramem přijatým na přístupových jednáních. Česká republika musí dále dokončit přizpůsobení na úseku plynárenství přijetím prováděcí legislativy. Je zapotřebí posílit Energetický regulační úřad i Českou energetickou agenturu.

Kapitola 15: Průmyslová politika

Průmyslová politika ES se snaží zvýšit konkurenceschopnost a míru zaměstnanosti v průmyslu při současném operování na trzích otevřených mezinárodní hospodářské soutěži. Jejím cílem je urychlit strukturální změny a vytvořit prostředí, které bude v celém Společenství podporovat iniciativu a rozvoj podnikání. Průmyslovou politiku ES tvoří zásady politiky a horizontální a sektorová komunikace.

Průmyslová strategie České republiky v podstatě vyhovuje konceptům a zásadám průmyslové politiky ES, tzn. je založena na trhu, je stabilní a předvídatelná. Jsou vytvořeny nezbytné administrativní struktury.

Proces privatizace a restrukturalizace nebyl dosud zcela dokončen na úsecích energetiky, telekomunikací a ocelářství. Je třeba se zaměřit především na zajištění realizace politiky restrukturalizace tak, aby výsledek v záležitostech hospodářské soutěže a státní pomoci odpovídal acquis a mohly vznikat efektivně fungující a konkurenceschopné podniky. Potřebné řídící struktury jsou v této oblasti k dispozici.

Závěr

Česká republika v oblasti hospodářské politiky v zásadě splňuje závazky a požadavky, které vyplývají z přístupových jednání a předpokládá se, že bude schopna po vstupu realizovat acquis. V rámci dokončení příprav na členství musí Česká republika zajistit postup při realizaci svého restrukturalizačního programu v ocelářském průmyslu podle acquis.

Kapitola 16: Malé a střední podniky

Politika v otázkách malých a středních podniků (MSP) se zaměřuje na zlepšení formulace a koordinace strategie podnikání napříč vnitřním trhem s ohledem na podporu rozvoje MSP. Přitom usiluje o celkové zlepšení tržního prostředí, v němž malé a střední podniky operují. Většinou nabývá politika MSP formy konzultačních fór a programů Společenství, rozhovorů, doporučení a výměny osvědčených metod.

Česká republika v kapitole malých a středních podniků v zásadě splňuje závazky a požadavky, které vyplývají z přístupových jednání. V otázce definování MSP je třeba provést přizpůsobení podle nových doporučení Komise. Musí dále pokračovat uvádění Evropské charty o malých podnicích do praxe.

Kapitola 17: Věda a výzkum

Zásluhou specifických rysů nevyžaduje acquis v oboru vědy a výzkumu vzhledem k národní legislativě žádnou transpozici. Je nicméně třeba vytvořit nutné implementační kapacity, které umožní efektivní účast v rámcových programech na úseku výzkumu.

Česká republika splnila závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání v oblasti vědy a výzkumu a bude schopna od okamžiku vstupu realizovat acquis.

Kapitola 18: Školství a vzdělávání

Školství, vzdělávání a mládež jsou primárně v kompetenci členských států. Acquis společenství se skládá ze směrnice o vzdělávání dětí zahraničních pracovníků, akčního programu a doporučení. Aby byla umožněna efektivní účast v programech Společenství souvisejících s touto kapitolou (Leonardo da Vinci, Sokrates a Mládež), musí být zajištěna potřebná implementační kapacita. Česká republika splnila závazky a požadavky pro členství v oblasti programů Společenství a bude připravena toto acquis implementovat ihned po přistoupení. Implementační kapacita pro programy Společenství bude muset být posílena tak, aby využívala dodatečné alokace pro decentralizované činnosti následující po přistoupení.

V oblasti vzdělávání dětí zahraničních pracovníků je nutno zajistit řádnou implementaci tohoto acquis.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání v oblasti školství a vzdělávání a očekává se, že bude připravena implementovat toto acquis ihned po přistoupení. Úsilí o implementaci acquis o vzdělávání dětí zahraničních pracovníků by měla pokračovat.

Kapitola 19: Telekomunikace a informační technologie

Acquis v oblasti telekomunikací se skládá především z regulačního rámce z roku 1998 a předpisů z roku 2000 a je zaměřeno na odstranění překážek efektivního fungování jednotného trhu v telekomunikačních službách a sítích a na dosažení běžně dostupných moderních služeb. V roce 2002 byl přijat nový regulační rámec o elektronické komunikaci a je nutno jej implementovat. Co se týče poštovních služeb, cílem je zavést jednotný trh postupným a kontrolovaným otevřením tohoto sektoru konkurenci, a to v regulačním rámci, který zajistí univerzální službu (acquis z roku 1997 a 2002).

V oblasti telekomunikací je legislativní rámec České republiky většinou v souladu s acquis přijatým v období od 1998 do 2000, s výjimkou nákladové orientace jistých cen, což nadále zabraňuje plné liberalizaci trhu. Acquis z roku 2002 je stále nutno transponovat. Zatímco v této oblasti fungují potřebné administrativní struktury, je zapotřebí změn, které by zajistily příslušné pravomoci a nezávislost regulátora. Především pokračující přítomnost zástupců Ministerstva informatiky v managementu dominantního operátora není v souladu s oddělením funkcí, které požaduje acquis. Konečně acquis o univerzální službě je stále nutno plně implementovat.

V oblasti poštovních služeb bylo dosaženo sjednocení legislativy s druhou poštovní směrnicí, ale stále ještě musí být implementováno. Univerzální služby je nutno jasně definovat v souladu se současnou acquis. Administrativní kapacitu v tomto sektoru je nutno dále posilovat, včetně dalšího zvyšování personálu a školení.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání v oblasti poštovních služeb a očekává se, že bude připravena implementovat toto acquis po přistoupení. Česká republika by měla zajistit plnou implementaci acquis v poštovním sektoru a měla by zajistit správné použití acquis o univerzální službě.

Česká republika částečně splňuje závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání v oblasti telekomunikací. Aby byly přípravy pro vstup dokončeny, musí Česká republika v této oblasti přijmout nové acquis. Rovněž je nutno dále posilovat kompetence a nezávislost regulátora v oblasti telekomunikací.

Kapitola 20: Kultura a audiovizuální politika

Tato kapitola požaduje sjednocení legislativy s direktivou o Televizi bez hranic a obsahuje programy společenství nazvané Kultura 2000, Media Plus a Media Training. Sjednocení s direktivou o Televizi bez hranic vytvoří podmínky pro volný pohyb televizního vysílání v rámci Společenství. Obsahuje základní společné požadavky týkající se reklamy, ochrany menšin a veřejného pořádku a podpory Evropských prací.

Legislativa České republiky je z velké části v souladu s acquis o audiovizuální politice, ale k plnému sjednocení je zapotřebí technických úprav zákona o vysílání, např. vedlejší kritéria pro stanovení soudní pravomoci. Zatímco administrativní kapacita pro implementaci audiovizuálního acquis je uspokojivá, předpisy upravující tuto oblast se ukázaly jako kontroverzní. Výzvou pro novou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání je zajistit vytvoření stabilního, transparentního a účinného rámce. Česká republika splňuje požadavky pro účast na aktivitách Společenství v oblasti kultury.

Závěr

Česká republika splnila závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání v oblasti kultury.

Česká republika splňuje většinu požadavků pro členství v oblasti audiovizuální politiky. Aby byly přípravy pro členství dokončeny, měla by Česká republika přijmout zbývající úpravu legislativy a zaměřit se na úsilí vytvořit stabilní a účinný regulační rámec.

Kapitola 21: Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

Acquis podle této kapitoly se skládá většinou z předpisů, které nepožadují transponování do české legislativy. Definují pravidla pro sestavování, schvalování a zavádění programů strukturálních fondů a akcí fondu soudržnosti. Tyto programy se vyjednávají a schvalují s Komisí, ale jejich zavádění je odpovědností členských států. Je zásadně důležité, aby členské státy při vybírání a zavádění projektů všeobecně respektovaly legislativu Společenství, například v oblasti zadávání veřejných zakázek, konkurence a životního prostředí, a měly vytvořené potřebné institucionální struktury, aby jejich zavádění probíhalo jasně a efektivně z hlediska nákladů ze strany jak managementu, tak i finančního řízení.

Česká republika se dohodla s Komisí na klasifikaci NUTS její teritoriální organizace.

Základní vlastnost legislativního rámce, tj. schopnost zajistit víceleté plánování rozpočtových výdajů, je již zajištěna. Navíc novela zákona o rozpočtových pravidlech, která nabude platnosti v lednu 2004, umožní požadovanou rozpočtovou flexibilitu.

Legislativní rámec pro finanční řízení a dodržování jiných politik Společenství se monitoruje v jiných kapitolách. Avšak proto, aby Česká republika mohla efektivně využívat to, že od 1. ledna 2004 bude moci čerpat ze strukturálních fondů, je nutno, aby od tohoto data bylo plně respektováno příslušné acquis v oblastech jako je zadávání veřejných zakázek, státní pomoc a ochrana životního prostředí.

Potřebné institucionální struktury pro přípravu a zavádění strukturálních fondů a fondů soudržnosti byly již připraveny. Po opakovaných odkladech byla nedávno vládou schválena strategie pro rozvoj lidských zdrojů pro různé orgány zabývající se zaváděním strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Tato strategie se zaměřuje na uspokojování současné potřeby zvyšování počtu personálu na ministerstvech a klade důraz především na regionální správu. Včasné a účinné zavádění této strategie je zásadně důležité, pokud administrativní struktury mají být připraveny ihned po vstupu.

Byly stanoveny orgány odpovědné za zavádění konkrétních ustanovení finančního řízení, včetně 5% a 15% kontrol na místě. Pro většinu programů a fond soudržnosti bylo dosaženo uspokojivých opatření. Avšak pro dva z těchto operačních programů, je nutno jasněji oddělit kontrolu managementu a funkce vnitřního auditu.

Funkčně nezávislé jednotky vnitřního auditu byly zřízeny v rámci ministerstev. Školení auditorů musí být prioritní. Meziresortní koordinace je zaručena řídícím výborem pro rámcovou podporu společenství, ve kterém jsou řídící orgány operačních programů a platební orgány, aby diskutovaly o každodenních otázkách řízení. Tento výbor má roli poradce pro řídící orgány a monitorovací výbor pro rámcovou podporu společenství.

Programové dokumenty - především rozvojový plán, operační programy, jednotné programové dokumenty a programové dodatky - byly předány. Byla provedena předběžná hodnocení pro všechny programy v souladu s pravidly vydanými Komisí a jejich závěry byly vzaty v úvahu při procesu navrhování. Pro každý program bylo rovněž zhotoveno samostatné strategické hodnocení životního prostředí.

Ministerstvo pro místní rozvoj odpovídá za zřízení monitorovacího systému pro strukturální fondy. Tento systém byl navržen tak, aby splnil požadavky na přenos počítačových dat Komisi a požadavky na specifické údaje pro fond. Po pilotní fázi práce na uvedení tohoto systému včas do provozu pokračují. Řídící a koordinační výbor slouží jako hlavní nástroj pro partnerské dohody. Tento předchůdce monitorovacího výboru pro rámcovou podporu společenství zahrnuje jak veřejné partnery (ministerstva a regiony), tak i soukromé partnery (sociální partnery, nevládní organizace) a projednává postup Národního rozvojového plánu. Všichni příslušní partneři byli zapojeni do přípravné fáze každého programu prostřednictvím různých forem konzultací.

Značné a soustředěné úsilí je nutno vynaložit k vytvoření databáze projektů, které budou technicky i finančně připraveny k implementaci tak, aby to umožnilo České republice plně využívat fondy Společenství ihned, jak tyto programy začnou.

Finanční řízení a kontrola je všeobecně uspokojující. Úsilí by se mělo soustředit na navržení pokynů pro finanční kontrolu, audit, potvrzení výdajů, opravy nejasností ohledně výdajů budoucích strukturálních fondů a fondů soudržnosti, včetně podrobných odpovědností platebních orgánů, řídících orgánů a orgánů na střední úrovni v oblasti finančního řízení a kontroly. Doplňkovost bude ověřena před schválením příslušných programových dokumentů.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje požadavky pro členství související s teritoriální organizací a programováním pro implementaci akcí v rámci strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Pokud bude další pracovní program proveden tak, jak se předpokládá, Česká republika by měla splňovat požadavky v těchto oblastech ihned při vstupu. Musí se zaměřit na vytvoření odpovídající databáze dobře připravených projektů a dokončení procesů a manuálů pro finanční řízení a kontrolu.

Česká republika jen částečně splňuje závazky a požadavky vyplývající z předvstupních jednání v souvislosti s legislativním rámcem, institucionálními strukturami a finančním řízením a kontrolou. Aby byla příprava pro členství dokončena, je nutno vynaložit úsilí především při přípravě nejrůznějších zmíněných orgánů, posilování jejich koordinace a administrativní kapacity prostřednictvím náboru a školením personálu. Aby mohla využívat financování Společenství od 1. ledna 2004, musí být připravena účinně aplikovat nová pravidla ohledně zadávání veřejných zakázek v souladu s požadavky EU. Je nutné obzvláště věnovat pozornost dokončení opatření pro finanční řízení a kontrolu.

Kapitola 22: Životní prostředí

Politika životního prostředí Společenství si klade za cíl podporovat udržitelný rozvoj a chránit životní prostředí pro současné a budoucí generace. Je založena na integraci ochrany životního prostředí do ostatních politik Společenství, preventivních opatřeních, principu spočívajícího v tom, že platí znečišťovatel, boji s poškozováním životního prostředí u zdroje a na sdílené odpovědnosti. Acquis obsahuje přes 200 právních předpisů pokrývajících oblast horizontální legislativy, znečištění vody a vzduchu, hospodaření s odpady a chemikáliemi, biotechnologie, ochranu přírody, průmyslová znečištění a řízení rizik, ochranu před hlukem a zářením. Zajišťování souladu s acquis vyžaduje značné investice, rovněž však přináší značné výhody pro veřejné zdraví a snižuje nákladné škody na lesích, budovách, krajině a v oblasti rybářství. Pro aplikaci a prosazení acquis v oblasti životního prostředí je naprosto nezbytná silná a dobře vybavená správa na národní, regionální a místní úrovní. Horizontální legislativa je zavedena a je v souladu s acquis, kromě nejnovějšího acquis týkajícího se strategického vyhodnocení dopadu na životní prostředí, které musí být transponováno a zavedeno do července 2004 v souladu se Směrnicí, stejně jako menší úpravy Zákona o vyhodnocování dopadu na životní prostředí (EIA) kvůli dokončení transpozice EIA do data přistoupení. Zatímco odpovídající správní kapacity jsou již zavedeny a fungují odpovídajícím způsobem, kompetentní orgán pro strategické vyhodnocování dopadu na životní prostředí musí být ještě vytvořen.

V sektoru kvality ovzduší je již legislativa zavedena a je v souladu s acquis, kromě nejnovějšího acquis, týkajícího se ozónu. Nutné jsou rovněž menší dodatky pro úplné sjednocení legislativy týkající se prchavých organických sloučenin při uskladnění a distribuci benzinu. Administrativní kapacity jsou zavedeny a fungují odpovídajícím způsobem. Plány a programy kvality ovzduší je nutno přijmout a do doby přístupu zvýšit monitorování.

V oblasti hospodaření s odpady je legislativa zavedena a je v souladu s acquis, kromě obalových odpadů, finančního zajištění navážek a nejnovějšího acquis týkajícího se ukončení životnosti vozidel. Tyto oblasti musejí být transponovány do přistoupení. Administrativní kapacity jsou zavedeny a fungují, avšak nově ustanovené Středisko pro hospodaření s odpady vyžaduje další posílení a musí se zlepšit spolupráce s ministerstvem. Nicméně regionální plány na hospodaření s odpady již byly přijaty. Musí pokračovat zakládání sběrných systémů a regeneračních a likvidačních zařízení. Pro zavádění nařízení o obalovém odpadu bylo odsouhlaseno přechodné období do 31. prosince 2005 s okamžitými cíly.

V oblasti kvality vody je legislativa zavedena a je v souladu s acquis, kromě lázeňské vody a nejnovějšího acquis týkajícího se vody, které musí být ukončeno do doby přistoupení. Nezbytné implementační struktury jsou zavedeny a fungují odpovídajícím způsobem. Vzhledem k velkému počtu orgánů v sektoru vodárenství je nutné věnovat pozornost zvláště koordinaci mezi různými zaangažovanými organizacemi. Je nutno zvýšit monitorování kvality vody. Je nutno dokončit inventář oprávnění pro vypouštění nebezpečných látek a rovněž je nezbytné finalizovat a přijmout programy pro dusičnany a nebezpečné látky. Co se týče městských odpadních vod, bylo sjednáno přechodné období do 31. prosince 2010 s okamžitými cíly.

Značného úsilí je stále třeba v oblasti ochrany přírody. Co se týče transpozice, bylo přijetí rámcové legislativy v této oblasti pozdrženo. Plně bylo transponováno pouze acquis týkající se zoologických zahrad. Proti tomu acquis týkající se ochrany přírody a acquis o ochraně ohrožených druhů, společně s jejich zaváděcí legislativou, stále čekají na zavedení. Je požadováno zvýšené úsilí pro přípravu seznamu míst oboustranného zájmu v zájmu a označení zvláštních ochranných oblastí do doby přistoupení. Rovněž je nutné zajistit, aby do přijetí byla aplikována příslušná ochranná opatření. Administrativní kapacity jsou již zavedeny, pro splnění požadavků acquis je však potřebný další personál a technické vybavení, rovněž s ohledem na proces konzultací.

Legislativa týkající se průmyslového znečištění je již zavedena a je v souladu s acquis. Správní kapacity jsou již zavedeny a fungují, je však nutno věnovat více pozornosti efektivnímu zavádění integrované ochrany a řízení znečištění (IPPC), včetně prosazování. Kapacita pro vydávání integrovaných povolení pro všechny instalace v závislosti na pravidlech o integrované prevenci znečištění ovzduší (IPPC) byla posílena, zvláštní pozornost se však musí věnovat zajištění toho, aby byla povolení vydávána a dodržována u všech nových instalací IPPC do doby přijetí a aby se pokračovalo ve vydávání a dodržování povolení pro stávající instalace až do října 2007. Co se týče řízení průmyslových rizik, legislativa je zavedena a je v souladu s acquis. Nicméně zavedení ustanovení pro hlavní rizika nehod vyžaduje pozornost a musí být dokončena do doby přijetí. Co se týče rozsáhlých spalovacích zařízení, byla pro určité instalace v České republice schválena přechodná období do 31. prosince 2007. Legislativa pokrývající oblast chemických látek a geneticky modifikovaných organismů (GMO) byla transponována a je v souladu s acquis, kromě nejnovějšího acquis, které pokrývá záměrné vypouštění GMO do životního prostředí, zde je nutné acquis transponovat do doby přijetí. Správní způsobilost je již zavedena a adekvátně funguje.

Transpozice acquis týkající se hluku postupuje podle harmonogramu a legislativa je v souladu s acquis, kromě nejnovějšího acquis o okolním hluku, které je nutné dokončit v souladu se Směrnicí do července 2004. Správní způsobilost je již zavedena a adekvátně funguje.

V oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před radiací bylo dokončeno sladění legislativy a tato legislativa je v souladu s acquis. Správní způsobilost v této oblasti je již v převážné míře zavedena a funguje adekvátním způsobem.

Závěr

Česká republika v zásadě splňuje závazky a požadavky vyplývající z přístupových jednání a očekává se, že bude moci zavádět acquis v oblastech horizontální legislativy, kvality vzduchu, hospodaření s odpady, kvality vody, průmyslového znečištění a řízení rizik, chemických látek a geneticky upravených organismů, hluku a v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před radiací do doby vstupu. Česká republika ještě musí dokončit harmonizaci právních předpisů v následujících oblastech: horizontální legislativa, kvalita vzduchu, hospodaření s odpady, kvalita vody, geneticky upravené organismy a hluk. Musí dokončit plány a programy pro kvalitu ovzduší a pokračovat ve zvyšování kvality ovzduší a monitorování kvality vody. Česká republika musí navíc dokončit soupis a autorizace pro vypouštění nebezpečných látek, finalizovat nezbytné programy pro vodu a zlepšit koordinaci. Musí pokračovat vytváření systémů pro sběr odpadu a zařízení pro znovuobnovení a likvidaci odpadů. V oblasti průmyslového znečištění vyžaduje zvláštní pozornost správní způsobilost, aby bylo možné zajistit vydávání povolení pro instalace IPPC a soulad s termíny acquis. Co se týče řízení průmyslových rizik, je nutno dokončit zavádění ustanovení pro hlavní rizika nehod.

Česká republika částečně plní závazky a požadavky v oblasti ochrany přírody. Za účelem dokončení příprav na členství je nutno věnovat zvýšené úsilí dokončení právního slaďování, připravit seznamy navrhovaných chráněných míst a zvláštních chráněných oblastí pro ptactvo a posílit správní schopnost včetně procesu konzultací.

Kapitola 23: Ochrana spotřebitele a zdraví

Acquis pokrývá oblast ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů (včetně klamavé a komparativní reklamy, označování cen, spotřebitelského úvěru, nerovných smluvních podmínek, dálkového a podomního prodeje, cestování a turistiky, tzv. time-share, soudních příkazů na ochranu zájmů spotřebitelů a určitých aspektů prodeje spotřebitelského zboží a s ním spojených záruk), a rovněž obecné bezpečnosti zboží (odpovědnost za vadné zboží, nebezpečné imitace a obecná bezpečnost výrobku). Nedávno přijatá legislativa zahrnuje pravidla týkající se obecné bezpečnosti zboží a dálkového prodeje spotřebitelských finančních služeb. Přistupující země musejí efektivně prosazovat acquis prostřednictvím příslušných soudních a administrativních systémů včetně dohledu nad trhem a role spotřebitelských organizací.

Česká republika z velké části dokončila harmonizaci opatření vztahujících se k bezpečnosti. V srpnu 2003 byl přijat dodatek k Zákonu o obecné bezpečnosti výrobku. Jeho cílem je transponovat revidovanou směrnici o obecné bezpečnosti výrobku. Dohled nad trhem a prosazování je dobře zavedeno a ačkoliv došlo k pokroku při objasňování rozdělení odpovědností mezi zaangažovanými organizacemi, je nutné další zlepšení, zvláště co se týče koordinace mezi institucemi. Dále je nutno zvýšit operabilitu stávajících systémů pro dohled nad trhem a měly by být zajištěny hladké a komplexní toky informací. Probíhá příprava na českou účast v informačním systému nebezpečných výrobků RAPEX. Česká obchodní inspekce zahájila výměnu informací prostřednictvím PROSAFE, "evropské fórum pro prosazování bezpečnosti potravin", které se zabývá bezpečností ochrany zákazníka.

Česká republika z velké části dokončila harmonizaci opatření souvisejících s nedodržováním bezpečnosti. Odpovídající institucionální a správní rámec je již zaveden, musí však pokračovat stabilní posilování odpovídajících struktur. Česká republika zavedla alternativní systém řešení sporů v bankovním sektoru, který je financován ze strany České národní banky (ČNB) a funguje jako její nezávislé oddělení. Rovněž by měl být vytvořen systém pro mimosoudní řešení sporů mimo oblast finančních služeb. Nevládní organizace zavádějí sítě poradních středisek za účelem pomoci při alternativním řešení sporů, a to v převážné míře zvyšováním pochopení právní situace a případných sjednaných řešení oběma stranami.

Spotřebitelské organizace jsou zastoupeny v Poradním spotřebitelském výboru, který poskytuje poradenství Ministerstvu průmyslu a obchodu. Počet aktivních nevládních organizací se zvýšil a v současnosti pokrývá širokou oblast, včetně služeb (telekomunikace, zdravotnictví, sociální a právní služby). Právní změny umožnily zákaznickým organizacím zahájit řízení vedoucí k vydání soudních příkazů na ochranu zájmů spotřebitelů. Pokračovala integrace spotřebitelských nevládních organizací do evropských spotřebitelských struktur, jako jsou BEUC, ANEC a AEC.

Spotřebitelské organizace by se měly aktivněji podílet na vytváření a dodržování bezpečnostních standardů výrobku a na zvyšování povědomí o právech spotřebitelů.

Závěr

Česká republika v podstatě plní závazky a požadavky vyplývající ze vstupních jednání v oblastech opatření týkajících se bezpečnosti, jiných témat a spotřebitelských organizací a očekává se, že bude moci zavést toto acquis od chvíle vstupu.

Česká republika plní většinu požadavků na členství v oblasti dohledu nad trhem. Pro dokončení příprav na členství musí Česká republika zlepšit dohled nad trhem, aby zajistila řádné prosazování legislativy týkající se bezpečnostních opatření a opatření s nimi souvisejících, včetně posilování správní způsobilosti a struktur.

Kapitola 24: Soudnictví a vnitro

Nejrozvinutější část této kapitoly představuje schengenské acquis, které v sobě zahrnuje uvolnění vnitřních hraničních kontrol. Nicméně většina tohoto acquis se nebude vztahovat na přistupující země při vstupu, ale pouze po pozdějším samostatném Rozhodnutí rady. Cílem schengenského implementačního akčního plánu je připravit vše na bázi spolehlivého harmonogramu pro zavedení schengenských ustanovení. Závazná pravidla, která musejí být zavedena od vstupu, zahrnují část týkající se pravidel o vízech, pravidel o vnějších hranicích a acquis o migraci, azylu, policejní spolupráci, boji proti organizovanému zločinu, boji proti terorismu, podvodu, korupci a drogám, celní spolupráci, stejně jako právní nástroje v oblasti lidských práv. Pro řešení záležitostí jako jsou hraniční kontroly, nelegální migrace, pašování drog, praní špinavých peněz, organizovaný zločin, policejní a soudní spolupráce, ochrana dat a mezinárodní uznávání soudních rozsudků musejí být přistupující země vybaveny tak, aby splňovaly odpovídající standardy správní způsobilosti. Vytvoření nezávislé, spolehlivé a efektivní soudní a policejní organizace je rovněž nesmírně důležité.

Příprava probíhající v České republice ve vztahu k schengenským ustanovením (Schengenský akční plán) týkajícím se vstupu, je z velké části uspokojivá, je však stále nutné věnovat další úsilí uzavření zbývající bilaterální spolupráce, opětovnému přijetí smluv a rovněž dohodě se Slovenskem, kterou se omezí přecházení hranic na označená místa a dokončení harmonizace hraničního režimu ve vztahu k hranicím se Slovenskem. Česká republika by měla pokračovat v přípravě na uvolňování vnitřních hranic a plném zavádění schengenského acquis, a to na základě dalších rozhodnutí, která by měla být přijata Radou. Příprava na integraci Schengenského informačního systému (SIS) II pokračuje podle harmonogramu.

V oblasti ochrany dat dokončila Česká republika sladění legislativy včetně používání osobních údajů ze strany policie a celních orgánů. Národní úřad pro ochranu osobních údajů musí dokončit nábor dalších potřebných zaměstnanců, včetně dostatečného množství policejních úředníků, kteří se budou zabývat uskladňováním policejních dat.

Pokud jde o vízovou politiku, Česká republika téměř dokončila přiblížení svého vízového režimu, stále je však potřebné provést sladění s bezvízovým cestováním EU a zavést vízovou nálepku typu Schengen po převodu odpovídajících technických specifikací ze strany EU, v srpnu 2003. Správní struktury jsou zavedeny a adekvátně fungují.

Co se týče kontrol na vnějších hranicích, Česká republika v podstatě provedla sladění své legislativy týkající se hraničních kontrol a hraničního dozoru. Pozornost by měla být věnována dokončení smluv o kontrole hranic a prevenci trestné činnosti s Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Co se týče řízení na hraničních přechodech, musí být urychleno uzavření smlouvy o řízení na hraničních přechodech se Slovenskem. Kontroly na oficiálních hraničních přechodech jsou prováděny uspokojujícím způsobem, nicméně je nutné věnovat zvláštní pozornost kontrole zelené hranice se Slovenskem.

V oblasti migrace byla harmonizace legislativy dokončena. Česká republika podniká kroky k uzavření readmisních dohod s třetími zeměmi, nicméně je potřebné ještě další úsilí. Nezbytné správní struktury byly zavedeny a fungují adekvátním způsobem. Úsilí by mělo být věnováno řádnému zavedení pravidel práce a pobytu pro občany EU a občany třetích zemí na krajské a okresní úrovni.

V azylové oblasti Česká republika z velké části dokončila sladění s acquis, ačkoliv je nutné provést dokončení v oblasti minimálních standardů pro dočasnou ochranu. Co se týká schopnosti zavádění, Česká republika potřebuje stále zvýšit počet soudců zabývajících se azylovými odvoláními a zvýšit specializovaná školení justičních pracovníků v oblasti azylového práva. Navíc by měla pokračovat ve svých analytických a organizačních opatřeních pro aktivní účast v EURODAC. Je potřebné potvrdit Národní přístupové body pro EURODAC a Dublinet.

V oblasti policejní spolupráce a boji proti organizovanému zločinu je stále potřebné věnovat značné úsilí tomu, aby měla Česká republika do vstupu odpovědnou, spolehlivou a zcela koordinovanou policejní organizaci. Česká republika již podepsala, ale ještě neratifikovala Konvenci OSN proti nadnárodnímu zločinu, přičemž nebyly dosud podepsány tři protokoly k této Konvenci. Parlamentem byl přijat Zákon o statutu členů bezpečnostních sil. Na přijetí však stále čeká Etický kodex policie. Absence formálního přijetí Etického kodexu vzbuzuje vážné obavy. Správní schopnost řešit korupci v policejních silách zůstává na slabé úrovni, další úsilí je třeba věnovat vyšetřování zločinů spáchaných policejními úředníky. Koordinované úsilí se musí dále věnovat boji proti obchodování se ženami. Co se týče správní schopnosti, spojení policie a vyšetřovatelů vyústilo ve vytvoření Kriminální a vyšetřovací policie, které se ukázalo jako přínosné z hlediska zlepšení efektivity, avšak interní spolupráce mezi specializovanými policejními složkami potřebuje stále zlepšit. Mezinárodní spolupráce je dobře zavedena a podporována dostatečnými kooperačními smlouvami, zvláště uzavření smlouvy s Europolem. Pozornost by měla být věnována včasné přípravě národních postupů za účelem zajištění rychlé ratifikace konvence Europolu.

V boji proti terorismu potřebuje Česká republika stále ratifikovat konvenci OSN z roku 1999 o Potlačení financování terorismu a měla by urychlit své úsilí v této oblasti. Česká republika by měla rovněž pokračovat v přípravách na přistoupení ke Konvenci o vzájemné pomoci v trestněprávních záležitostech mezi EU a členskými státy (2000) v okamžiku přijetí.

Co se týká boje proti podvodům a korupci, Česká republika provedla z velké části sladění své legislativy s acquis, včetně Konvence o ochraně finančních zájmů společenství z roku 1995 a jejích Protokolů a Rámcových rozhodnutí rady o ochraně eura před paděláním, ačkoliv je stále potřebné provést menší novely (odpovědnost právnických osob a konfiskace výnosů pocházejících z trestné činnosti). Česká republika provedla opatření pro ustanovení Národního centrálního úřadu zabývajícího se analýzou bankovek a mincí. Nezbytné implementační struktury jsou již zavedeny, nicméně jejich efektivita není v praxi adekvátní, a dále by mělo být věnováno úsilí zajištění odpovídajícího podpůrného personálu pro policejní vyšetřovatele a státní zástupce, odpovídajícího školení a rozvoji více koordinovaného víceagenturního přístupu, který byl již zahájen sloučením Odboru pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a úřadu pro finanční kriminalitu a ochranu státu do jedné jednotky pro Boj proti korupci a finanční kriminalitě. Co se týče korupce, viz rovněž Část C. 1. - Administrativní a soudní kapacita.

V otázce boje proti drogám Česká republika z velké části dokončila svá legislativní opatření, nicméně je stále potřebné ratifikovat Dohodu o nezákonné dopravě po moři z roku 1995, která zavádí Článek 17 Konvence OSN z roku 1988. Zavádí se Národní strategický plán pro roky 2001-2004 a nezbytné správní struktury jsou zavedeny a dobře fungují. Je však nutné vyvinout další úsilí pro zlepšení spolupráce mezi Národní protidrogovou komisí, policií a celní správou. Národní styčná kancelář začala fungovat v lednu v roce 2003; stále je nutné vytvořit Národní informační centrum pro budoucí spolupráci s Evropským centrem pro drogy a drogově závislé.

Česká republika musí ještě novelizovat svoji legislativu v oblasti praní špinavých peněz. Správní struktury včetně meziagenturní spolupráce musí být dále posilovány, zvláště v oblasti meziagenturní spolupráce mezi Finanční analytickou jednotkou, státním zastupitelstvím a specializovanou policií. Navíc je potřebné poskytovat specializovaná školení (viz rovněž kapitolu 4 - Volný pohyb kapitálu).

V oblasti spolupráce celních správ Česká republika z velké části provedla sladění své legislativy. Probíhají přípravy pro přistoupení ke Konvenci o vzájemné spoluprácí a pomoci Naples II z roku 1995 o používání IT pro celní účely. Byla zavedena nezbytná správní struktura a probíhá školení, nicméně pozornost by měla být věnována spolupráci celní správy s jinými legislativními výkonnými orgány v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, korupci a pašování drog.

V oblasti soudní spolupráce v občanských a trestněprávních věcech stále probíhá slaďování legislativy tam, kde je to nezbytné, a v okamžiku přistoupení by měla být Česká republika připravena ji použít a přistoupit k příslušným konvencím. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat sladění s Rámcovou směrnicí rady z 13. června 2002 o Evropském zatykači a postupech předávání mezi členskými státy. Správní struktury pro přímé kontakty mezi kompetentními soudními orgány jsou zavedeny a zdá se, že dobře fungují.

Co se týká reformy justice obecně, v Části C. 1. Administrativa a kapacita soudů naleznete podrobnou analýzu. Česká republika ratifikovala většinu právních instrumentů týkajících se lidských práv v rámci acquis v resortu spravedlnosti a vnitra.

Závěr

Česká republika v podstatě splňuje požadavky vyplývající z přístupových jednání a očekává se, že bude schopna zavést do přijetí acquis v oblastech Schengenského akčního plánu, ochrany dat, vízové politiky, vnějších hranic, migrace, policejní spolupráce a boje proti organizovanému zločinu, boje proti drogám, boje proti terorismu, celní spolupráce, soudní spolupráce v civilních a trestněprávních věcech a právních instrumentů týkajících se lidských práv.

Částečně Česká republika plní závazky a požadavky na členství ve vztahu v boji proti podvodům a korupci (včetně korupce v policejních složkách), kde je potřebné zvýšit kapacitu a efektivitu implementačních struktur a posílit koordinační struktury. V oblasti azylové problematiky se musí zvýšit počet soudců projednávajících azylová odvolání a musí se zlepšit jejich vzdělávání. V oblasti praní špinavých peněz musí navíc Česká republika provést úplné sladění s acquis a je potřebné provést zlepšení a posílení meziagenturní spolupráce.

Kapitola 25: Celní unie

Acquis celní unie se skládá téměř výhradně z legislativy, která je přímo závazná pro členské státy a nevyžaduje transpozici do národních právních předpisů. Zahrnuje komunitární celní zákon a jeho prováděcí předpisy; kombinovanou nomenklaturu, společný celní sazebník a ustanovení o klasifikaci tarifů, celní úlevy, pozastavení cel a určitých tarifních kvót; další ustanovení, jako ta, která se týkají celních kontrol padělaného a pirátského zboží, drogových látek a kulturních statků a ustanovení o vzájemné správní pomoci v celních věcech a zároveň také dohody Společenství v předmětných oblastech, včetně tranzitu. Členské státy musí zajistit zavedení nezbytných kapacit pro uplatňování práva, včetně napojení na příslušné počítačové celní systémy Evropského společenství.

Celní legislativa je v České republice v souladu s acquis až do roku 2002. Zavedení zbývajících ustanovení (nezbytné je acquis 2003) proběhne v okamžiku přijetí, kdy se stane celní legislativa EC přímo aplikovatelnou. Národní ustanovení nahrazená acquis budou zrušena v okamžiku vstupu a podle potřeby budou aktualizovány smlouvy o vzájemné správní pomoci v celních věcech.

Co se týká správní a provozní kapacity, je zavedena fungující celní správa a očekává se, že dosáhne odpovídající úrovně správní kapacity v závislosti na dokončení její přípravy do doby vstupu. Česká republika dokončuje finalizaci plánů pro reorganizaci a uzavření celních úřadů a přesunutí zaměstnanců, aby tak řešila pokles práce celní správy po přechodu z vnějšího na vnitřní obchod a zrušení pozemních hranic EU v důsledku vstupu.

Mělo by pokračovat posilování schopnosti celních služeb v oblasti boje proti podvodům, pirátství, padělání a hospodářské kriminalitě v těsné spolupráci s ostatními orgány zajišťujícími prosazování právních předpisů, přičemž prioritou by měla být meziagenturní spolupráce (viz kapitolu 5 - Právo společností).

Probíhá příprava a školení pro aplikaci opatření a ustanovení, která budou zavedena v okamžiku vstupu. V tomto ohledu by mělo pokračovat úsilí v oblasti vzdělávání.

Česká celní správa již splňuje většinu požadavků na provozní kapacitu a interoperabilitu počítačových systémů a veškeré projekty probíhají tak, aby byly ukončeny před vstupem.

Závěr

Česká republika v podstatě plní závazky a požadavky vyplývající ze vstupních jednání v oblasti celní unie a očekává se, že bude moci zavést toto acquis od chvíle vstupu s potřebnými správními a operačními kapacitami.

Kapitola 26: Vnější vztahy

Hlavní bod této kapitoly, společná obchodní politika, je tvořen přímo závaznou legislativou EU, která nevyžaduje transpozici do národních právních předpisů. Přistupující země byly požádány, aby provedly před vstupem harmonizaci s acquis v oblasti dvojitého užití zboží a tam, kde je to relevantní, v oblasti vývozních úvěrů. Přistupující země se zavázaly, že zajistí kompatibilitu acquis s jejich bilaterálními dohodami se třetími zeměmi. V oblasti humanitární pomoci a rozvojové politiky musí země zajistit schopnost účastnit se rozvojových a humanitárních politik Evropského společenství.

Správní struktury, které se mají zabývat otázkami týkajícími se společné obchodní politiky, jsou zavedeny a jsou uspokojivé. Od října 2002 byla zavedena v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu nová organizační struktura se zvláštní sekcí pro vnější hospodářské vztahy a integraci EU.

Česká republika zkoordinovala své postoje a politiky s Komisí ve vztahu k agendě tzv. katarského kola liberalizace světového obchodu. Česká republika by měla pokračovat v těsné kooperaci a spolupráci s komisí, převážně za účelem uskutečnění přípravy přiblížení svých závazků GATS a výjimek MFN se závazky EU (konsolidace EU 25), aby došlo k finalizaci k okamžiku vstupu. Pokud jde o harmonizaci seznamu integrovaných výrobků v rámci Dohody o obchodu s textilem a oděvy, Česká republika spolupracovala se Společenstvím v procesu třetí fáze notifikace.

Co se týká dvojitého užití zboží, Česká republika dosáhla vysoké úrovně harmonizace s acquis. Nicméně je nutné dosáhnout dalšího slaďování týkajícího se zvláště seznamu zboží dvojího užití, neboť v rámci exportních kontrolních režimů pokračuje přijímání rozhodnutí, které EU integruje do své legislativy. Plná harmonizace ve vztahu k všeobecné autorizaci exportu Společenství může být přijata až při začlenění.

Bylo dosaženo harmonizace legislativy v oblasti exportních úvěrů a byly zavedeny a dobře fungují příslušné správní struktury.

Česká republika dokončila analýzu bilaterálních smluv s třetími zeměmi a potřebuje učinit další kroky k dokončení probíhajícího procesu ukončení či renegociace těchto mezinárodních smluv, které se ukázaly jako nekompatibilní s acquis. Nejpozději ke dni vstupu bude ukončeno 20 dohod s třetími zeměmi. Po úspěšném podpisu Memoranda porozumění týkajícího se bilaterální investiční dohody (BIT) mezi Českou republikou a USA, Česká republika stále potřebuje s USA podepsat dodatečné protokoly k BIT. Poté musí zajistit rychlou ratifikaci, aby úpravy nabyly účinnosti do data přistoupení k EU. Navíc, kromě jiných smluv, je nutné uvést do souladu s acquis Smlouvu o ochraně zahraničních investic uzavřenou s Kanadou a rovněž obchodní dohodu s Japonskem.

Co se týká politiky humanitární pomoci a rozvoje, Česká republika dodržuje hlavní zásady politiky o rozvoji a humanitární pomoci EU a pokračuje v zavádění rámce pro rozvojovou pomoc, zvláště pomocí směrnic stanovených Komisí OECD pro rozvojovou pomoc, a rovněž dodržuje závazky a cíle, které Česká republika schválila v kontextu OSN a další mezinárodních organizací. V roce 2002 byl vytvořen nový koncept České zahraniční rozvojové pomoci v souladu s rozvojovými cíly OSN pro tisíciletí. V březnu 2003 vláda přijala Střednědobý výhled pro financování zahraniční rozvojové pomoci (2002-2007), včetně cílů pro přímou pomoc danou podílem k HDP. Humanitární pomoc byla poskytována v přiměřeném rozsahu prostřednictvím mezinárodních organizací Červený kříž a českých nevládních organizací. Česká republika pokračuje v zavádění správního rámce pro humanitární a rozvojovou pomoc. V červnu 2003 bylo v rámci Ministerstva zahraničí vytvořeno nové oddělení pro rozvoj spolupráce a humanitární pomoci, společně s funkcí Národního koordinátora zahraniční rozvojové pomoci. Nicméně institucionální struktura je stále roztříštěna a je potřebné dále posilovat implementační kapacitu.

Závěr

Česká republika v podstatě plní závazky a požadavky vyplývající ze vstupních jednání v oblastech společné obchodní politiky a politiky humanitární pomoci a rozvoje a očekává se, že bude moci zavést toto acquis od chvíle vstupu.

Česká republika plní většinu závazků a požadavků na členství v oblasti bilaterálních smluv s třetími zeměmi. Aby česká republika dokončila přípravy na členství v této oblasti, musí finalizovat kroky, které provedla za účelem renegociace, či ukončení svých bilaterálních smluv, aby zajistila, že budou v okamžiku vstupu kompatibilní s acquis.

Kapitola 27: Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Acquis týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky (CFSP) je v podstatě založeno na právně závazných mezinárodních smlouvách, nebo na politických dohodách vést politický dialog v rámci CFSP, sjednotit se se stanovisky EU a tam, kde je to vyžadováno, aplikovat sankce a restriktivní opatření.

Česká republika má požadovanou správní kapacitu pro účast v politickém dialogu. S ohledem na harmonizaci se sankcemi a restriktivními opatřeními, stanovisky, prohlášeními a demaršemi EU, Česká republika stále potřebuje přizpůsobit legislativu v souvislosti se zaváděním a rušením hospodářských sankcí. Navíc by se mělo uspíšit zavádění Kodexu chování EU ohledně vývozu zbraní a boje proti neoprávněným transferům zbraní. Správní struktury v této oblasti jsou v České republice zavedeny a jsou uspokojivé.

Závěr

Česká republika v podstatě plní závazky a požadavky vyplývající ze vstupních jednání v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a očekává se, že se bude moci zúčastnit politického dialogu a provést sjednocení se stanovisky, sankcemi a restriktivními opatřeními EU do doby vstupu.

Kapitola 28: Finanční kontrola

Acquis v rámci této kapitoly se skládá převážně z obecných, mezinárodně sjednaných a EU vyhovujících zásad veřejné interní finanční kontroly, která musí být transponována do systému kontrol a auditů celého veřejného sektoru. Acquis zvláště požaduje existenci adekvátní finanční kontroly ex ante a funkčně nezávislých systémů interního auditu, nezávislý externí audit systémů veřejné interní finanční kontroly ve veřejném sektoru; vhodné mechanismy finanční kontroly pro předvstupní financování ze strany EU a budoucí strukturální výdaje a ustanovení na ochranu finančních zájmů Evropského společenství. Navíc musí být vytvořena koordinační služba zamezující podvodům, která je schopna spolupráce s Úřadem Komise bojujícím proti podvodům OLAF na provozní úrovni.

V oblasti veřejné interní finanční kontroly je zaveden legislativní rámec, který je v souladu s acquis, nicméně Česká republika musí dokončit zavedení nezbytné legislativy. V červenci 2003 byla založena Centrální harmonizační jednotka a je nutné zajistit její efektivní fungování. Jednotky vnitřního auditu ve všech centrech čerpajících z rozpočtu, kde se bude interní audit zaměřovat na systémový a výkonnostní audit, musí být adekvátně personálně obsazeny odbornými a zkušenými pracovníky. V oblasti externího auditu byla dokončena harmonizace legislativy. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zavádí do své současné práce mezinárodní standardy auditu. NKÚ je funkčně i provozně nezávislý a jeho auditorské služby spolehlivě pokrývají veškeré veřejné finance a finance EU.

Co se týká kontroly strukturálních výdajů, v České republice je zavedena rámcová legislativa, která je v souladu s acquis. Nicméně zbývá dokončit prováděcí legislativu. Příslušné správní struktury jsou ustanoveny a Česká republika by měla zvýšit svoji správní kapacitu řídit předvstupní fondy a budoucí strukturální fondy za účelem splnění požadavků na finanční kontrolu a interní audit. Zvláště by měl být posílen nábor dalších pracovníků do předvstupních fondů a do strukturálních a kohezního fondu a doplněn opatřeními v oblasti vzdělávání. Česká republika musí naléhavě zvýšit úsilí vedoucí k zavedení rozšířeného systému decentralizované implementace (EDIS) pro fondy ISPA a Phare. V oblasti ochrany finančních zájmů Evropského společenství Česká republika dokončila rámcovou a prováděcí legislativu. Úřad nejvyššího státního zástupce byl ustanoven jako Česká koordinační služba v boji proti podvodům (AFCOS). Byla sjednána dohoda o spolupráci s OLAF a byly specifikovány vztahy s dalšími českými službami. V současnosti by se měla pozornost věnovat zavádění účinné spolupráce AFCOS s dalšími příslušnými českými institucemi a orgány a s OLAF.

Závěr

Česká republika v podstatě plní závazky a požadavky vyplývající ze vstupních jednání v oblastech externího auditu a ochrany finančních zájmů EC a očekává se, že bude moci ke vstupu toto acquis zavést. V další fázi by se mělo úsilí zaměřit na efektivní zavádění nedávno přijaté legislativy a ujednání o spolupráci.

Česká republika plní většinu závazků a požadavků na členství v oblasti veřejné interní finanční kontroly a kontroly strukturálních výdajů. V zájmu dokončení příprav na členství se musí věnovat pozornost posilování správních struktur včetně definování podrobných odpovědností pro všechny zaangažované orgány a zvláště jednotky vnitřního auditu u všech center čerpajících z rozpočtu. Mělo by být zajištěno fungování nedávno založené Centrální harmonizační jednotky. Zvýšené úsilí je rovněž nutno věnovat dokončení rozšířeného systému decentralizované implementace (EDIS).

Kapitola 29: Finanční a rozpočtové podmínky

Kapitola 29 pokrývá pravidla týkající se finančních zdrojů nezbytných pro financování rozpočtu EU ("vlastní zdroje"). Tyto vlastní zdroje jsou tvořeny převážně příspěvky z členských států na základě 1. vlastních tradičních zdrojů z cel, zemědělských dávek a cel z cukru, 2. zdrojů z DPH a 3. zdrojů založených na úrovni hrubého národního produktu (GNI). Členské státy musejí zajistit vytvoření příslušné správní kapacity pro adekvátní koordinaci a zajištění správného výpočtu, výběru, platby a kontroly vlastních zdrojů a hlášení implementace vlastní pravidel pro zdroje Evropské unii.

Co se týká tradičních vlastních zdrojů (TOR), v České republice se připravuje národní systém pro hlášení případů podvodu a nesrovnalostí. Navíc by měly být detailně prověřeny informační požadavky na hlášení Komisi v souladu se systémem OWNRES. Byl vytvořen Státní zemědělský intervenční fond, jakožto orgán odpovědný za správu cel z cukru. Doposud nebyly plně zavedeny účty A a B v souladu se systémem Evropského společenství.

Česká republika stále potřebuje zlepšit svoji schopnost vypočítávat správně zdroje na základě DPH, zvláště ve vztahu k výpočtu vážené průměrné sazby v souladu s ESA95. Pro kalkulaci zdrojů na bázi GNI je stále potřebné, aby Česká republika pokračovala v úsilí dalšího zlepšování kvality a spolehlivosti národních účtů a výpočtů GNI v souladu s ESA95, včetně jejich kompletnosti.

V České republice existují všechny instituce nezbytné pro aplikaci systému vlastních zdrojů. Jednotka v rámci Ministerstva financí koordinuje záležitosti spojené s vlastními zdroji a efektivně funguje.

Závěr

Česká republika v podstatě plní závazky a požadavky vyplývající ze vstupních jednání v oblasti finančních a rozpočtových ustanovení a očekává se, že bude moci zavést odpovídající acquis k datu vstupu. Nyní by měla Česká republika zaměřit pozornost na dokončení příprav v rámci této kapitoly zavedením postupů pro zasílání zpráv o případech podvodů a nesrovnalostí Komisi (OWNRES), dále by měla zlepšit spolehlivost statistik GNI a výpočet zdrojů na základě DPH, dokončovat postupy pro vedení účtů A a B a dále rozvíjet postupy pro zúčtovávání a vymáhání cel z cukru.

D. ZÁVĚR

Česká republika si v podstatě udržuje makroekonomickou stabilitu. Nicméně došlo ke zhoršení veřejných financí. Česká republika pokračuje ve své reformní cestě, ačkoliv váhavě. Co se týče oblastí, kde byla minulý rok zprávou doporučována zlepšení, došlo k určitému pokroku, nicméně problémy stále zůstávají. Pokračující zhoršování obecného státního schodku vedlo vládu k podniknutí kroků směrem ke konsolidaci veřejných financí a k představení řady opatření, která si kladou za cíl snížit deficit do roku 2006 na čtyři procenta. Je potřebná hlubší a komplexnější reforma sociálních příspěvků, penzijního systému a zdravotnictví. Česká konsolidační agentura obnovila prodej nedobytných aktiv soukromým investorům. Tento proces by měl být urychlen, aby bylo možno ekonomiku osvobodit od špatně umístěných zdrojů.

Co se týká celkové administrativní kapacity a výkonnosti soudnictví, jsou zavedeny dostatečné podmínky pro implementaci acquis ze strany České veřejné správy a soudnictví, nicméně je zde stále prostor pro další zlepšování. V oblasti veřejné správy by měly být věnovány dostatečné zdroje zavedení Zákona o státní službě, který začne platit od 1. ledna 2005. Co se týká systému soudnictví, klíčovou oblastí pro další zlepšení je snížení délky soudních řízení. Měl by pokračovat boj proti korupci, a to s největší prioritou, zvláště by mělo být urychleno šetření aktuálních případů korupce.

Co se týká zavádění acquis v oblastech specifických politik, závěry této zprávy jsou uvedeny níže.

Za prvé je nutno uvést, že Česká republika dosáhla vysoké úrovně harmonizace s acquis v oblasti většiny politik.

Očekává se, že bude moci zavést acquis tak, jak je požadováno v následujících oblastech do doby vstupu: horizontální a procedurální opatření, legislativa nového přístupu a neharmonizovaná oblast v kapitole volný pohyb zboží; občanská práva, volný pohyb pracovních sil a koordinace systémů sociálního zabezpečení v kapitole volný pohyb osob, bankovní sektor, investiční služby, trhy s cennými papíry a ochrana osobních dat v oblasti svoboda poskytování služeb; pohyby kapitálu a platby a platební systémy týkající se volného pohybu kapitálu, práva společností a účetnictví; protimonopolní pravidla v hospodářské soutěži.

V oblasti zemědělství se očekává, že Česká republika bude moci do vstupu zavést acquis v řadě horizontálních oblastí, ve většině organizací společného trhu, ve vztahu ke kontrole zvířecích chorob ve veterinární oblasti a v rozvoji venkova a v oblasti rybářství.

Rovněž se očekává, že Česká republika bude moci zavést acquis ve chvíli vstupu ve: většině oblastí v sektoru dopravy, zdanění, hospodářské a měnové unii, statistice, pracovním právu, rovném zacházení pro ženy a muže, sociálním dialogu, veřejném zdraví, politice zaměstnanosti, procesu začleňování do společnosti a sociální ochraně v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti; energetickém sektoru, průmyslové politiky, malých a středně velkých podniků, vědy a výzkumu, vzdělávání a školení, sektoru poštovních služeb v oblasti telekomunikací a informačních technologií; kultury v oblasti kultury audiovizuální politiky teritoriálních organizací a programování v oblasti regionálních politik a koordinace strukturálních nástrojů, horizontální legislativy, kvality vzduchu, hospodaření s odpady, průmyslového znečištění a řízení rizik, kvality vody, chemických látek a geneticky upravených organismů, hluku a jaderné bezpečnosti a ochrany před radiací v oblasti politiky životního prostředí; opatření týkající se bezpečnosti, jiných témat a spotřebitelských organizací z hlediska ochrany spotřebitele a zdraví; téměř všechny aspekty spravedlnosti a vnitra, celní unie; společné obchodní politiky a politiky humanitární pomoci a rozvoje v acquis pokrývajícího vnější vztahy; společné zahraniční a bezpečnostní politiky; externího auditu a ochrany finančních zájmů Evropského společenství v oblastech finanční kontroly a finančních a rozpočtových ustanovení.

Za druhé, v určitých oblastech Česká republika splňuje závazky a požadavky částečně a je zde potřeba vyvinout zvýšené úsilí k dokončení příprav na vstup.

To zahrnuje sektorovou legislativu starého přístupu a zadávání veřejných zakázek v oblasti volného pohybu zboží, v oblasti volného pohybu služeb, oblast pojištění, služeb informační společnosti, a právo na založení a svobodu poskytování nefinančních služeb; v oblastech volného pohybu kapitálu, boje proti praní špinavých peněz; v rámci oblasti práva společností, ochrana práv duševního a průmyslového vlastnictví; a pravidla státní pomoci v hospodářské soutěži. V oblasti zemědělství se to týká Platební agentury, integrovaného administrativního a kontrolního systému, obchodních mechanismů, organizací společného trhu pro cukr, víno, alkohol a hovězí maso, a téměř všech fytosanitárních a veterinárních otázek.

To zahrnuje také oblasti: zdraví a bezpečnosti, Evropský sociální fond a antidiskriminaci v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti; telekomunikační sektor, audiovizuální politiku v oblasti kultury a audiovizuální politiky; institucionální struktury, legislativní rámec a finanční řízení a kontrolu v oblasti regionální politiky a koordinace strukturálních nástrojů; ochranu přírody v oblasti politiky životního prostředí; dozoru nad trhem v oblasti ochrany spotřebitele a zdraví; boje proti podvodům, korupci a praní špinavých peněz, azylu v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí, vnějších vztahů, co se týká bilaterálních smluv s třetími zeměmi; a veřejné interní finanční kontroly a kontroly strukturálních výdajů v oblasti finanční kontroly.

Za třetí, Česká republika musí provést okamžité a rozhodné kroky, aby vyřešila tři záležitosti představující vážné znepokojení ve třech kapitolách acquis, pokud má být připravena ke dni vstupu.

Tyto problémy se týkají volného pohybu osob, ve vztahu k přípravám na vzájemné uznávání určitých profesních kvalifikací, včetně zdravotnického sektoru. V oblasti zemědělství se jedná o pokrok v přizpůsobování úrovně zemědělsko-potravinářského sektoru, aby byly splněny hygienické požadavky. Konečně pak se jedná o oblast silniční dopravy, kde je nutno značně zesílit sociální a technické acquis.

Související